La Memòria InCom-UAB 2014, disponible en línia, amb accés obert i gratuït

El document recull la recerca i la producció científica dels 73 membres de l’equip, a través dels diversos grups que integren l’InCom-UAB, a més a més de les principals activitats de difusió i divulgació dutes a terme durant l’any 2014

Bellaterra, 26–11–2015. La memòria anual de l’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB), corresponent a l’exercici 2014, ja és disponible en línia, amb accés obert i gratuït, a través del web institucional de l’InCom-UAB.

El document informa sobre la composició de l’equip investigador i de gestió del centre, formada per un total de 73 professors, investigadors i personal de gestió i administració; els convenis, acords i subvencions vigents; les recerques bàsiques, la producció científica i l’activitat formativa, així com les tasques de transferència de coneixement.

Durant l’any 2014, l’InCom-UAB ha comptat amb sis grups de treball: el Grup Internacional d’Estudis sobre Comunicació i Cultura (InCom-UAB); el Grup Comunicació, Esport i Jocs Olímpics (CEO-UAB); el Grup Comunicació, Migració i Ciutadania (CMC InCom-UAB); el Grup Comunicació i Responsabilitat Social (ComRess InCom-UAB); el Grup Comunicació i Salut (InCom-UAB); i el grup de nova creació sobre Comunicació, Videojocs i Entreteniment (InCom-UAB).

La memòria també recull, com a projectes propis, l’Informe de la comunicació a Catalunya 2013–2014Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern de la Generalitat de Catalunya, que obliga a les administracions públiques i les institucions i els organismes públics en general retre comptes de les activitats desenvolupades en benefici del conjunt dels ciutadans.

Per a més informació:

Memòria InCom-UAB 2014

 

La Memòria InCom-UAB 2014, disponible en línea, con acceso abierto y gratuito

El documento recoge la investigación y la producción científica de los 73 miembros del equipo, a través de los distintos grupos que integran el InCom-UAB, además de las principales actividades de difusión y divulgación llevades a cabo durante el año 2014

Bellaterra, 26–11–2015. La memoria anual del Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB), correspondiente al ejercicio 2014, ya se encuentra disponible en línea, con acceso abierto y gratuito, a través del web institucional del InCom-UAB.

El documento informa sobre la composición del equipo investigador y de gestión del centro, formada por un total de 73 profesores, investigadores y personal de gestión y administración; los convenios, acuerdos y subvenciones vigentes; las investigaciones básicas, la producción científica y la actividad formativa, así como las tareas transferència de conocimiento.

Durante el año 2014, el InCom-UAB ha contado con sis grupos de trabajo: el Grupo Internacional de Estudios sobre Comunicación y Cultura (InCom-UAB); el Grupo Comunicación, Deporte y Juegos Olímpicos (CEO-UAB); el Grupo Comunicación, Migración y Ciudadanía (CMC InCom-UAB); el Grupo Comunicación y Responsabilidad Social (ComRess InCom-UAB); el Grupo Comunicación y Salud (InCom-UAB); y el grupo de nueva creación sobre Comunicación, Videojuegos y Entretenimiento (InCom-UAB).

La memoria también recoge, como poryectos propios, el Informe de la comunicació a Catalunya 2013–2014Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno de la Generalitat de Catalunya, que obliga a las administraciones públicas y a las instituciones y a los organismos públicos en general a rendir cuentas de las actividades desarrolladas en beneficio del conjunto de los ciudadanos.

Para más información:

Memòria InCom-UAB 2014