Avís legal i Condicions d'ús - OCC InCom-UAB

Avís legal i Condicions d’ús

L’Institut de la Comunicació (a partir d’ara “InCom-UAB”), amb domicili al Campus UAB – Edifici N, planta 1. Despatx N-1003. E-08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallés) Barcelona. Espanya

​INFORMA:

El nom de domini incom.uab.cat es troba degudament registrat per InCom-UAB, amb totes les garanties, tal i com es disposa a la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic. No obstant, es posa de manifest la plena adequació dels presents Termes Legals a la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades, Comerç Electrònic, Condicions Contractació, Propietat Intel·lectual i altres disposicions subsidiàries.

1. ACEPTACIÓ DELS TERMES LEGALS

A. L’accés a aquest lloc web o a la seva utilització en qualsevol forma implica l’acceptació de totes i cada un dels presents Termes Legals, reservant-se a l’InCom-UAB el dret a modificar-los en qualsevol moment. En conseqüència, serà responsabilitat de tot visitant i/o usuari, l’atenta lectura dels Termes Legals d’ús vigent a totes les ocasions que accedeixi a aquest lloc web i, en cas de no estar d’acord amb qualsevol dels mateixos aquí disposats, haurà d’abstenir-se respecte a l’ús de la present plana web.

2. OBJECTE

A. Per mitjà de la web incom.uab.cat, es facilita als usuaris l’accés a diferents continguts, serveis, informació i dades (els “continguts”), posats a la seva disposició. InCom-UAB es reserva el dret de modificar en qualsevol moment la presentació, configuració i localització de la plana web, així com els continguts, productes i serveis en ell disposats.

3. CONDICIONS D’ACCÉS

A. L’accés a la informació dels diferents productes i serveis existents al lloc web, així com la seva navegació, serà lliure i gratuïta, no exigint per tant als usuaris el pertinent registre amb la conseqüent entrega de les seves dades personals, ni la utilització de claus i contrasenyes.

B. Quan per l’accés a determinats continguts o serveis sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els usuaris garantiran la seva veracitat, autenticitat i vigència. InCom-UAB donarà a aquestes dades el tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, en els termes indicats a la secció de Política de Protecció de Dades.

4. CONDICIONS D’ÚS

A. L’usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del lloc web així com dels continguts i serveis, de conformitat amb la legislació aplicable a cada moment, els Termes Legals del lloc web, la moral i les bones costums generalment acceptades i l’ordre públic.

L’usuari haurà d’abstenir-se de:

 • Fer un ús no autoritzat o fraudulent del lloc web i/o dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en els presents Termes Legals, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis o dels documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic;
 • Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides del lloc web, sense complir les condicions exigides per dit accés;
 • Provocar danys als sistemes físics o lògics del lloc web, dels seus proveïdors o de tercers;
 • Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol d’altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys als sistemes físics o lògics de l’InCom-UAB, dels seus proveïdors o de tercers;
 • Intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades de l’InCom-UAB, de tercers proveïdors i d’altres usuaris;
 • Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, a menys que es compti amb l’autorització expressa del titular dels corresponents drets o allò resulti legalment permès;
 • Suprimir, ocultar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives del drets de l’InCom-UAB o de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació que puguin inserir-se en els continguts;
 • Intentar obtenir dades personals diferents a les que està autoritzat a conèixer, utilitzant per això mitjans o procediments il·lícits, fraudulents o que puguin causar qualsevol tipus de dany. (Com Virus, troians, bug ́s, Worms, etc)
 • En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, software i, en general, qualsevol classe de material que:
 1. De qualsevol forma sigui contraria, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els Tractats Internacionals i en la resta de la legislació;
 2. Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptats o l’orde públic;
 3. Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;
 4. Incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic;
 5. Indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d’ansietat o temor;
 6. Indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per la salut i l’equilibri psíquic;
 7. Es troba protegit per la legislació en matèria de protecció intel·lectual o industrial pertanyent a l’InCom-UAB o a tercers sense que hagi estat autoritzat l’ús que es pretengui fer;
 8. Sigui contrari a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones;
 9. Constitueixi qualsevol tipus de publicitat;
 10. Inclogui qualsevol tipus de virus o programa que impedeixi el normal funcionament del lloc web.

B. Quan per l’accés a determinats continguts o serveis sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els usuaris garantiran la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. InCom-UAB donarà a aquestes dades el tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, en els termes indicats a la secció de Política de Protecció de Dades.

5. RESPONSABILITATS

A. InCom-UAB no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informacions contingudes a les pàgines d’InCom-UAB, que puguin veure’s impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que estan fora del control.

B. InCom-UAB podrà interrompre el servei o resoldre de manera immediata la relació amb l’usuari si detecta un ús del seu Portal o de qualsevol dels serveis oferts en el mateix contrari als presents Termes Legals.

C. InCom-UAB posa a disposició dels usuaris una direcció de correu electrònic, incom@uab.cat, perquè qualsevol contingut que pugui afectar a l’activitat d’altres usuaris sigui posat de manifest, amb la voluntat de rectificar el mateix en cas de ser apropiat.

D. InCom-UAB no es fa responsable per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïdes per:

 • Interferències, interrupcions, fallades, omissions, averies telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecarregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de l’InCom-UAB;
 • Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i mitjançant qualsevol mitjà de comunicació, com virus informàtics o qualsevols d’altres;
 • Abús indegut o inadequat de les pàgines web de l’InCom-UAB;
 • Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades del mateix. Els administradors de l’empresa es reserven el dret de retirar, total o parcialment, qualsevol contingut o informació present a la web.

E. InCom-UAB exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin deure’s a un mal ús dels serveis de lliure disposició i ús per part dels usuaris de la Web. Tanmateix, l’InCom-UAB queda exonerat de qualsevol responsabilitat pel contingut i informacions que puguin ser rebudes com a conseqüència dels formularis de recollida de dades, sent els mateixos únicament per la prestació dels serveis descrits oferts per InCom-UAB. D’altra banda, en cas de causar danys i prejudicis per un ús il·lícit o incorrecte d’aquests serveis, l’usuari podrà ser reclamat per InCom-UAB per aquests danys o perjudicis causats.

6. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

A. L’usuari reconeix i accepta que totes les marques, noms comercials o signes distintius, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, sobre els continguts i/o qualsevol dels altres elements inserits a la pàgina, són propietat exclusiva d’InCom-UAB i/o de tercers, qui tenen el dret exclusiu d’utilitzar-los. En cap cas l’accés a la plana web implica la renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial de d’aquests drets, tret que s’estableixi expressament el contrari. Els presents Termes Legals de la plana Web no confereixen als usuaris cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública de la plana web i/o dels seus continguts diferents dels aquí expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dret estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a tal efecte per l’empresa o el tercer titular dels drets afectats.

B. Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, programes d’ordenador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest lloc, així com el propi lloc en el seu conjunt, com a obra artística multimèdia, estan protegits com drets d’autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual. L’empresa és titular dels elements que integren el disseny gràfic de la plana web, els menús, botons de navegació, el codi HTML, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut de la plana web o, en qualsevol cas, disposa de la corresponen autorització per la utilització dels elements. El contingut disposat en aquesta plana web no podrà ser reproduït ni en tot ni en part, ni transmès, ni registrat per cap sistema de recuperació d’informació, en cap forma ni en cap mitjà, almenys que es compti amb l’autorització prèvia, per escrit, de la citada Entitat.

C. Tanmateix queda prohibit suprimir, eludir o manipular el “copyright”, així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d’informació que puguin incloure els continguts. L’usuari d’aquest lloc web es compromet a respectar els drets enunciats i a evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los, reservant-se en tot cas l’InCom-UAB l’exercici de quants mitjans o accions legals li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

7. PROTECCIÓ DE DADES

A. Per utilitzar alguns dels serveis, els usuaris han de proporcionar prèviament certes dades de caràcter personal. Per això, InCom-UAB tractarà de forma automatitzada les Dades Personals en compliment amb el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 de 27 d’abril de 2016. Per això, l’usuari pot accedir a la política seguida en el tractament de les dades personals (POLITICA PROTECCIÓ DE DADES) així com l’establiment de les finalitats prèviament establertes, al que es disposa en les condicions definides a la Política de Protecció de Dades que presenta la web.

8. DURACIÓ I TERMINACIÓ

A. La prestació del servei del present lloc web i els altres serveis tenen en principi una duració indefinida. No obstant, InCom-UAB podrà donar per acabada o suspendre qualsevol dels serveis del portal. Quan això sigui possible, InCom-UAB anunciarà l’acabament o suspensió de la prestació del servei determinat.

9. FORÇA MAJOR

A. InCom-UAB no serà responsable d’impossibilitat de prestar servei, si aquest es deu a interrupcions perllongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, rebel·lió, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern, i en general tots els suposats de força major.

10. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

A. Els presents Termes Legals es regeixen por la Llei espanyola. En la mesura en que així ho permeti la llei, les parts amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, acorden sotmetre’s a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals corresponents.