Història de la televisió a Catalunya. Josep M. Baget i Herms (1984) - OCC InCom-UAB

Home » Llibres » Història de la televisió a Catalunya. Josep M. Baget i Herms (1984)

Història de la televisió a Catalunya. Josep M. Baget i Herms (1984)

(Ressenya de María Corominas, 1995). La televisió és un dels objectes d’estudi privilegiats pels investigadors de la comunicació a Catalunya que hi treballen, sobretot, des de la perspectiva de l’estruccura i les polítiques. La joventut -encara que ben relativa- del mitja, la rapidesa i la complexitat de les transformacions que experimenta, la seva incidencia social i la seva visibilitat són alguns dels factors que contribueixen a explicar que els estudis i les reflexions sobre aquest medi s’hagin orientat de forma molt oreferent a analitzar-ne el present i preveure’n -o projectar-neel futur, tot deixant-ne el passat en una segona posició. La Historia de la televisió a Catalunya de Josep M. Baget Herms, en canvi, adopta un altre punt de vista i situa en primer terme -des del mateix títolI’explicació del passat. Aixb no obstant, I’obra del professor Bager transcendeix aquest passat i, tal com assenyala Miquel de Moragas al prbleg, ((també ens facilita la comprensió i la practica a seguir amb vista al futur)) (p. 13). Baget parteix &una introducció als orí- gens de la televisió per, tot seguit, analitzar -de forma extraordinariament documentada i rigorosa- les diverses etapes d’aquest mirja a Catalunya des de I’arribada de Televisió Espanyola (TVE) i la creació del Circuir Catala (capítols. 2 i 3) fins a la desconnexió de TVE Caralunya i la posada en marxa de Canal 33 (capítol 9), i acabar exposant la situació dels anys noranta (capítol 10)

+ info: http://www.raco.cat/index.php/Analisi/article/view/41253/89209

vistes:

16