Investigadors de l’InCom-UAB publiquen dos articles en l’últim número de la Revista Española de Comunicación en Salud (RECS)

La Revista Española de Comunicación en Salud (RECS) inclou en el seu número de juliol-desembre de 2017 dos articles escrits per investigadors de l’InCom-UAB: “Información sobre la creatina en el siglo XXI en España” i “La comunicación en las revistas de salud pública de la biblioteca virtual SCIELO”. RECS és una publicació editada per l’Asociación Española de Comunicación en Salud (AECS) i la Universidad Carlos III de Madrid

Bellaterra / Madrid, 08-01-2018. En l’article “Información sobre la creatina en el siglo XXI en España”, el seu autor, Pedro Javier Martínez-Martínez, ens parla que tot i l’extensa literatura existent, cada dia són més les aportacions científiques que donen suport a l’eficàcia d’usar la creatina com a suplement nutritiu. Des de la perspectiva clínica, s’ha demostrat que és beneficiosa per un gran nombre de malalties, mentre que en l’àmbit esportiu ha estat reconeguda com al suplement nutricional més eficaç en la millora de la tolerància a l’exercici, l’augment de la força muscular i el desenvolupament de massa magra corporal. Tanmateix, existeixen alguns mites sobre aquesta substància, en gran mesura amplificats pels mitjans de comunicació.

L’objectiu de l’estudi és analitzar el contingut d eles notícies sobre la creativa a la premsa espanyola entre els anys 2000 i 2015, per conèixer l’enfocament i l’orientació del tractament mediàtic. Pedro Javier Martínez-Martínez va analitzar 123 notícies: el 65,15% corresponien a l’àmbit clínic i la majoria tractaven els beneficis de la creatina; i el 34,15% van ser de l’àrea esportiva, destacant els missatges amb to negatiu cap al producte. Les publicacions amb informació confusa a l’entorn de la creativa poden conduir al fet que alguns esportistes adoptin decisions errònies que puguin afectar tant el seu estat nutricional com el seu rendiment físic.

Per la seva banda, a l’article “La comunicación en las revistas de salud pública de la biblioteca virtual SCIELO”, els seus autors, José Luis Terrón Blanco, Flor Micaela Ramírez Leyva, Simón Vialás Fernández i Pedro Jacobetty, ens informen que la comunicació esdevé en un àmbit essencial per a la salut pública, degut al fet que les seves actuacions, sovint, són purs actes comunicatius quan no intervencions que necessiten basar-se en ells per modificar o assentar comportaments i actituds.

En la investigació que desenvolupen es pregunten fins a quin punt les publicacions de salut pública inserten articles en els qual la comunicació és l’eix protagònic dels mateixos i, de fet, quina és la seva tipologia i amb quins enfocaments metodològics. Es tracta d’una investigació exploratòria en la qual la metodologia utilitzada és l’anàlisi de contingut; per portar-la a terme es va realitzar una revisió automàtica i manual dels textos que s’han sotmès a l’estudi. La mostra la composen tots els articles de les revistes de salut pública (18) de la plataforma SCIELO entre els anys 2005 i 2015 (ambdós inclosos). Del total d’articles (19.886) es van escollir aquells que la pròpia plataforma caracteritza com de 'comunicació', (n=124). Entre els resultats, destaquen, que només el 0,62% dels articles se centren en l’àmbit de la comunicació. La majoria (n=114) són articles originals i generalment són estudis empírics i predominen les investigacions quantitatives; a 14 articles no s’especifica cap tipus de metodologia.

Accés a la revista:

Revista Española de Comunicación en Salud (RECS)

Accés directe als dos articles dels investigadors de l’InCom-UAB:

MARTÍNEZ-MARTÍNEZ, PEDRO JAVIER (2017): “Información sobre la creatina en el siglo XXI en España” [En línia]. Revista Española de Comunicación en Salud (RECS) [Madrid], vol. 8, núm. 2, pàgs. 135-147.

TERRÓN BLANCO, José Luis; RAMÍREZ LEYVA, Flor Micaela; VIALÁS FERNÁNDEZ, Simón; JACOBETTY, Pedro (2017): “La comunicación en las revistas de salud pública de la biblioteca virtual SCIELO” [En línia]. Revista Española de Comunicación en Salud (RECS) [Madrid], vol. 8, núm. 2, pàgs. 165-183.

 

Investigadores del InCom-UAB publican dos artículos en el último número de la Revista Española de Comunicación en Salud (RECS)

La Revista Española de Comunicación en Salud (RECS) incluye en su número de julio-diciembre de 2017 dos artículos escritos por investigadores del InCom-UAB: “Información sobre la creatina en el siglo XXI en España” y “La comunicación en las revistas de salud pública de la biblioteca virtual SCIELO”. RECS es una publicación editada por la Asociación Española de Comunicación en Salud (AECS) y la Universidad Carlos III de Madrid

Bellaterra / Madrid, 08-01-2018. En el artículo “Información sobre la creatina en el siglo XXI en España”, su autor, Pedro Javier Martínez-Martínez, nos habla de que a pesar de la extensa literatura existente, cada día son más las aportaciones científicas que apoyan la eficacia de usar la creatina como suplemento nutritivo. Desde una perspectiva clínica, se ha demostrado que es beneficiosa para un gran número de enfermedades, mientras que en el ámbito deportivo, ha sido reconocida como el suplemento nutricional más eficaz en la mejora de la tolerancia al ejercicio, el aumento de fuerza muscular y el desarrollo de masa magra corporal. Sin embargo, existen algunos mitos acerca de esta sustancia, en gran medida amplificados por los medios de comunicación.

El objetivo de su estudio es analizar el contenido de las noticias sobre la creatina en la prensa española entre 2000 y 2015, para conocer el enfoque y la orientación del tratamiento mediático. Pedro Javier Martínez-Martínez analizó 123 noticias: el 65,15% correspondían al ámbito clínico y la mayoría trataban los beneficios de la creatina; y, el 34,15% fueron del área deportiva, destacando los mensajes con tono negativo hacia este producto. Las publicaciones con información confusa acerca de la creatina pueden conducir a que algunos deportistas adopten decisiones erróneas que puedan afectar tanto a su estado nutricional como a su rendimiento físico.

Por su parte, en el artículo “La comunicación en las revistas de salud pública de la biblioteca virtual SCIELO”, sus autores, José Luis Terrón Blanco, Flor Micaela Ramírez Leyva, Simón Vialás Fernández y Pedro Jacobetty, nos informan de que la comunicación deviene en un ámbito esencial para la salud pública, dado que sus actuaciones, a menudo, son puros actos comunicativos cuando no intervenciones que necesitan apoyarse en ellos para modificar o asentar comportamientos y actitudes.

En la investigación que desarrollan se preguntan hasta qué punto las publicaciones de salud pública insertan artículos en los que la comunicación es el eje protagónico de los mismos y, de hacerlo, cuál es su tipología y con qué enfoques metodológicos Se trata de una investigación exploratoria en la que la metodología empleada es el análisis de contenido; para llevarla a cabo se realizó una revisión automática y manual de los textos que se han sometido al estudio. La muestra la componen todos los a artículos de las revistas de salud pública (18) de la plataforma SCIELO entre los años 2005 y 2015 (incluidos). Del total de artículos (19.886) se escogieron aquellos que la propia plataforma caracteriza como de 'comunicación', (n=124). Entre los resultados, destacamos que sólo el 0,62% de los artículos se centran en el ámbito de la comunicación. La mayoría (n=114) son artículos originales y generalmente son estudios empíricos y predominan las investigaciones cuantitativas; en 14 artículos no se especifica metodología alguna.

Acceso a la revista:

Revista Española de Comunicación en Salud (RECS)

Acceso directo a los dos artículos de los investigadores del InCom-UAB:

MARTÍNEZ-MARTÍNEZ, PEDRO JAVIER (2017): “Información sobre la creatina en el siglo XXI en España” [En línea]. Revista Española de Comunicación en Salud (RECS) [Madrid], vol. 8, núm. 2, págs. 135-147.

TERRÓN BLANCO, José Luis; RAMÍREZ LEYVA, Flor Micaela; VIALÁS FERNÁNDEZ, Simón; JACOBETTY, Pedro (2017): “La comunicación en las revistas de salud pública de la biblioteca virtual SCIELO” [En línea]. Revista Española de Comunicación en Salud (RECS) [Madrid], vol. 8, núm. 2, págs. 165-183.