L’InCom-UAB, present al II Congrés Internacional de Recerca en Comunicació (2019), organitzat per la Societat Catalana de Comunicació

La investigadora de l’InCom-UAB Marta Civil i Serra presentarà una comunicació sobre l’evolució de la producció científica en comunicació a Catalunya, a partir de les tesis doctorals defensades a les universitats de Catalunya al llarg de les dues darreres dècades (1998–2018)

Bellaterra/Barcelona, 24-05-2019. “Evolució de la producció científica a Catalunya. Anàlisi de dues dècades de tesis doctorals defensades en l’àmbit de la comunicació social (1998–2018)” és el títol de la comunicació que la investigadora de l’InCom-UAB Marta Civil i Serra presentarà al II Congrés Internacional de Recerca en Comunicació, organitzat per la Societat Catalana de Comunicació, filial de l’Institut d’Estudis Catalans (SCC-IEC), el divendres 28 de juny de 2019, a la seu de l’IEC, a la ciutat comtal.

El Comitè organitzador del congrés ha aprovat aquesta comunicació de Marta Civil i Serra, que es proposa analitzar l’evolució de la producció científica en comunicació a Catalunya, a partir de les tesis doctorals defensades a les universitats de Catalunya al llarg de les dues darreres dècades (1998–2018).

Per a dur a terme la recerca, l’autora parteix del treball de camp que ha elaborat des de l’any 1998, en el marc de l’Informe de la comunicació a Catalunya (InCom-UAB), i que té en compte la metodologia impulsada per Daniel E. Jones, a partir de la qual es consideren tesis doctorals de comunicació no només les defensades a departaments específicament de comunicació, sinó també les que tracten sobre algun àmbit de la comunicació i que s’hagin defensat a altres departaments de ciències socials i humanitats.

A partir d’uns indicadors (idioma, tema, departament, universitat, data de defensa, director/tutor,…), l’autora analitza l’evolució de la producció científica de les tesis doctorals en aquest camp. L’estudi també tindrà en compte si hi ha diferències temàtiques entre les tesis doctorals defensades a universitats públiques respecte els treballs defensats en universitats privades, i quines d’aquestes tesis són consultables, en accés obert, a través del Portal Tesis Doctorals en Xarxa (TDX).

Aquesta comunicació forma part d’una recerca en curs, elaborada en el marc l’Informe de la comunicació a Catalunya (InCom-UAB) i del Grup Internacional d’Estudis sobre Comunicació i Cultura (InCom-UAB), reconegut com a Grup Consolidat de Recerca per la Generalitat de Catalunya, per al període 2017–2020 (referència 2017/SGR-00760).

Per a més informació:

Web SCC-IEC

 

El InCom-UAB, presente en el II Congrés Internacional de Recerca en Comunicació (2019), organizado por la Societat Catalana de Comunicació

La investigadora del InCom-UAB Marta Civil i Serra presentará una comunicación sobre la evolución de la producción científica en comunicación en Cataluña, a partir de las tesis doctorales defendidas en las universidades de Cataluña a lo largo de las dos últimas décadas (1998–2018)

Bellaterra/Barcelona, 24-05-2019. “Evolució de la producció científica a Catalunya. Anàlisi de dues dècades de tesis doctorals defensades en l’àmbit de la comunicació social (1998–2018)” es el título de la comunicación que la investigadora del InCom-UAB Marta Civil i Serra presentará en el II Congrés Internacional de Recerca en Comunicació, organizado por la Societat Catalana de Comunicació, filial del Institut d’Estudis Catalans (SCC-IEC), el viernes 28 de junio de 2019, en la sede del IEC, en la ciudad condal.

El Comité organizador del congreso ha aprobado esta comunicación de Marta Civil i Serra, que se propone analizar la evolución de la producción científica en comunicación en Cataluña, a partir de las tesis doctorales defendidas en las universidades de Cataluña a lo largo de las dos últimas décadas (1998–2018).

Para llevar a cabo la investigación, la autora parte del trabajo de campo que ha elaborado desde el año 1998, en el marco del Informe de la comunicació a Catalunya (InCom-UAB), y que tiene en cuenta la metodología impulsada por Daniel E. Jones, a partir de la cual se consideran tesis doctorales en comunicación no solo las defendidas en departamentos específicamente de comunicación, sino también las que tratan algún ámbito de la comunicación y que se han defendido en otros departamentos de ciencias sociales y humanidades.

A partir de unos indicadores (idioma, tema, departamento, universidad, fecha de defensa, director/tutor,…), la autora analiza la evolución de la producción científica de las tesis doctorales en este campo. El estudio también tendrá en cuenta si hay diferencias temáticas entre las tesis doctorales defendidas en universidades públicas con respecto a los trabajos defendidos en universidades privadas, y cuáles de estas tesis son consultables, en acceso abierto, a través del Portal Tesis en Red (TDX).

Esta comunicació forma parte de una investigación en curso, elaborada en el marco del Informe de la comunicació a Catalunya (InCom-UAB) y del Grupo Internacional de Estudios sobre Comunicación y Cultura (InCom-UAB), reconocido como Grupo Consolidado de Investigación por la Generalitat de Catalunya, para el periodo 2017–2020 (referencia 2017/SGR-00760).

Para más información:

Web SCC-IEC