Firmat un nou conveni de col·laboració amb l’AE-IC

A través de l’InCom-UAB, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i l’Associació Espanyola d’Investigació de la Comunicació (AE-IC) han firmat un conveni específic de col·laboració, renovable per períodes anuals

Bellaterra / Madrid, 16–06–2017. Amb la signatura d’aquest document, l’InCom-UAB es compromet a realitzar tasques de secretaria tècnica, entre les quals destaca la gestió administrativa dels socis i sòcies. L’AE-IC, per la seva part, abonarà un import anual de 3.500 euros (IVA no inclòs) en concepte d’aquesta feina.

El conveni de col·laboració, que té data d’inici 14 de març del 2017, finalitza el 30 de desembre d’aquest any, però el text especifica que es renovarà automàticament per períodes anuals si ambdues parts així ho acorden.

Web AE-IC

 

Firmado un nuevo convenio de colaboración con el AE-IC

A través del InCom-UAB, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y la Asociación Española de Investigación de la Comunicación (AE-IC) han firmado un convenio específico de colaboración, renovable por períodos anuales

Bellaterra / Madrid, 16–06–2017. Con la firma de este documento, el InCom-UAB se compromete a realizar tareas de secretaría técnica, entre las que destaca la gestión administrativa de los socios y socias. La AE-IC, por su parte, abonará un importe anual de 3.500 euros (IVA no incluido) en concepto de este trabajo.

El convenio de colaboración, cuya fecha de inicio es el 14 de marzo del 2017, finaliza el 30 de diciembre del mismo año, pero el texto especifica que se renovará automáticamente por períodos anuales si ambas partes así lo acuerdan.

Web AE-IC