Membres de l’InCom-UAB publiquen un article a la revista Communication Papers

“Autopercepciones de las inmigradas sobre su hetero-representación en prensa escrita. Caso gallego y catalán” és el títol del text. Les autores són Yolanda Martínez Suárez i Saleta de Salvador Agra.

Bellaterra, 20–02–2015. Per a l’elaboració de l’article, les investigadores de l’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) Yolanda Martínez Suárez y Saleta de Salvador Agra parteixen de la preocupació de com els mitjans heterorepresenten el col·lectiu format per les dones immigrants, un grup doblement marcat (per ser dona i immigrant). Concretament, l’estudi se centra en la premsa escrita generalista. Ara bé, el document és bàsicament una aproximació a la immigració femenina des dels estudis de recepció.
La proposta busca recollir les interpretacions que les mateixes dones immigrants fan de la informació que circula sobre elles. La metodologia va consistir en la realització de 225 enquestes a una mostra de dones migrants residents a les comunitats de Galícia i Catalunya, d’entre 21 i 40 anys i d’origen llatinoamericà. L’objectiu era establir una comparativa entre dos pols oposats, en quant a tradició migratòria.
Els resultats principals apunten a una clara conscienciació de la inexistència d’un canal que reculli i transmeti les seves veus. A més a més, aquestes dones plantegen discursos crítics i reflexius davant la realitat construïda pels mitjans. Per exemple, la majoria considera que hi ha una sobrerepresentació de determinats temes: prostitució, l’experiència migratòria —el moment de l’arribada—, la feina, la delinqüència i la violència masclista.
Fundada l’any 2012, la revista Communication Papers és una iniciativa del grup de recerca Anàlisi de la Recepció de les Pantalles Audiovisuals de la Universitat de Girona (ARPA-UdG) i forma part de la Plataforma Latina de Revistas de Comunicación (PlatCom).


Article en línia Communication Papers [Girona] Vol. 3, núm. 5 (2014), pàgs. 24–34. ISSN 2014-6752

 

Miembros del InCom-UAB publican un artículo en la revista Communication Papers

“Autopercepciones de las inmigradas sobre su hetero-representación en prensa escrita. Caso gallego y catalán” es el título del texto. Las autoras son Yolanda Martínez Suárez y Saleta de Salvador Agra.

Bellaterra, 20–02–2015. Para la elaboración del artículo, las investigadoras del Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) Yolanda Martínez Suárez y Saleta de Salvador Agra parten de la preocupación de cómo los medios hetero-representan al colectivo formado por las mujeres inmigrantes, un grupo doblemente marcado (por ser mujer e inmigrante). Concretamente, el estudio se centra en la prensa escrita generalista. Ahora bien, el documento es básicamente una aproximación a la inmigración femenina desde los estudios de recepción.
La propuesta busca recoger las interpretaciones que las propias mujeres inmigrantes hacen de la información que circula sobre ellas. La metodología consistió en la realización de 225 encuestas a una muestra de mujeres migrantes residentes en las comunidades de Galicia y Cataluña de entre 21 y 40 años y de origen Latinoamericano. El objetivo era establecer una comparativa entre dos polos opuestos, en cuanto a tradición migratoria se refiere.
Los principales resultados apuntan a una clara concienciación de la inexistencia de un canal que recoja y transmita sus voces. Además, estas mujeres plantean discursos críticos y reflexivos ante la realidad construida por los medios. Por ejemplo, la mayoría considera que hay una sobrerepresentación de determinados temas: prostitución, la experiencia migratoria —el momento de la llegada—, el trabajo, la delincuencia y la violencia machista.
Fundada en el año 2012, la revista Communication Papers es una iniciativa del grupo de Anàlisi de la Recepció de les Pantalles Audiovisuals de la Universitat de Girona (ARPA-UdG) y forma parte de la Plataforma Latina de Revistas de Comunicación (PlatCom).


Artículo en línea Communication Papers [Girona] Vol. 3, nº 5 (2014), pp. 24–34. ISSN 2014-6752