Reunió anual del Consell de l'InCom-UAB

La reunió anual del Consell de l'Institut es va dur a terme el passat 16 de desembre. L'objectiu de la trobada va ser fer balanç de totes les activitats desenvolupades durant l'any 2016, així com explicar les principals actuacions previstes per al 2017

Bellaterra, 21–12–2016. Amparo Huertas Bailén, directora de l’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) des del mes de febrer del 2016, va fer un resum de les activitats dutes a terme al centre d'investigació durant l'any 2016, a més d’avançar projectes que veuran la llum el 2017. Miquel Gómez, com a responsable de la gestió econòmica de l’InCom-UAB, va presentar el balanç econòmic. La reunió anual del Consell de l’Institut, que es va desenvolupar a la Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB el matí del divendres 16 de desembre de 2016, va durar poc més de dues hores

La directora de l'InCom-UAB va ressaltar l'elevada capacitat de l'InCom-UAB, tot i els escassos recursos públics destinats a la investigació i les dificultats per obtenir suport econòmic d'entitats privades arran la forta crisi econòmica. En primer lloc, l'Informe de la comunicació a Catalunya —la novena edició del qual es presentarà durant l'últim quadrimestre del 2017—, el Portal de la Comunicació —un projecte amb 15 anys d'història— i les iniciatives noves —com la propera posada en marxa de l'espai digital anomenat Observatori de la Comunicació Catalunya— són projectes que demostren clarament l'enorme potencial del centre i que actuen com a una excel·lent carta de presentació davant la Generalitat de Catalunya i també dins de la pròpia UAB. En segon lloc, l'InCom-UAB també manté forts vincles amb institucions i grups de l'Estat espanyol —prova d'això és la seva relació amb l'Associació Espanyola d’Investigació de la Comunicació (AE-IC) des de la seva creació— i d'altres països. Amparo Huertas Bailén va posar com a exemple d'això últim la ja consolidada relació amb la Fundación Global Democracia y Desarrollo (República Dominicana) i els nous vincles amb la Université Blaise Pascal Clermont-Ferrand 2 (França) establerts al llarg del 2016.

Per tant, a l’InCom-UAB es continua treballant per a reforçar el perfil interuniversitari, que sempre ha caracteritzat el centre. En aquest sentit, Amparo Huertas Bailén va voler destacar l’ampliació del Consell acadèmic de l’Informe de la comunicació a Catalunya, al qual ara estan presents quatre universitats catalanes (Autònoma de Barcelona, Pompeu Fabra, Lleida, i Rovira i Virgili), la forta relació amb l’entorn acadèmic lusòfon i la participació d’investigadors vinculats a centres de tot el món com a autors de la col·lecció d’eBooks pròpia, al marc del projecte InCom-UAB Publicacions. De la mateixa manera, també es va fer èmfasi en els esforços adreçats a ampliar la interdisciplinarietat, com els nous contactes establerts amb els departaments d’Antropologia de la UAB i de la Universitat de Barcelona (UB) arran de l’organització al setembre del 2016 d’una Jornada sobre l’estudi de les comunitats indígenes.

Consolidar l’InCom-UAB com a espai de trobada de joves investigadors/es és un altre dels objectius de la direcció del centre. A més de contribuir a la seva formació acadèmica, és una manera d’implicar a les noves generacions amb el centre. Amparo Huertas Bailén es va referir a estudiants de tots els nivells, de Grau, de Doctorat i de postdoctorat.

Tal i com es va indicar al Consell, a la Memòria InCom-UAB 2016 es podran consultar de forma detallada les activitats de les diferents línies de investigació —Comunicació i Salut (José Luis Terrón), Observatori de Comunicació, Videojocs i Entreteniment (Ruth S. Contreras), Comunicació i Responsabilitat Social (Carme Ferré), Comunicació, Migració i Ciutadania (Amparo Huertas Bailén), Comunicació i Esport (Emilio Fernández Peña)— i dels principals projectes —l’Informe de la comunicació a Catalunya (Marta Civil i Serra), la Unitat de Comunicació i Gestió de la Informació (Ramon G. Sedó) i la Càtedra Unesco de Comunicació (María Dolores Montero)—.

 

Reunión anual del Consejo de l'InCom-UAB

La reunión anual del Consejo del Institut se llevó a cabo el pasado 16 de diciembre. El objetivo del encuentro fue hacer balance de todas las actividades desarrolladas durante el año 2016, así como explicar las principales actuaciones previstas para 2017

Bellaterra, 21–12–2016. Amparo Huertas Bailén, directora del Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) desde el mes de febrero de 2016, hizo un resumen de las actividades llevadas a cabo en el centro de investigación durante el año 2016, además de avanzar proyectos que verán a la luz en 2017. Miquel Gómez, como responsable de la gestión económica del InCom-UAB, presentó el balance económico. La reunión anual del Consejo del Instituto, que se desarrolló en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAB la mañana del viernes 16 de diciembre de 2016, duro poco más de dos horas

La directora del InCom-UAB resaltó la elevada capacidad del InCom-UAB, a pesar de los escasos recursos públicos destinados a la investigación y las dificultades para obtener apoyo económico de entidades privadas a raíz de la fuerte crisis económica. En primer lugar, el Informe de la comunicació a Catalunya —la novena edición del cual se presentará durante el último cuatrimestre de 2017—, el Portal de la Comunicación —un proyecto con más de 15 años de historia— y las iniciativas nuevas —como la próxima puesta en marcha del espacio digital denominado Observatori de la Comunicació Catalunya— son proyectos que demuestran claramente el enorme potencial del centro y que actúan como una excelente carta de presentación frente a la Generalitat de Catalunya y también dentro de la propia UAB. En segundo lugar, el InCom-UAB también mantiene fuertes vínculos con instituciones y grupos del Estado español —prueba de ello es su relación con la Asociación Española de Investigación de la Comunicación (AE-IC) desde su creación— y de otros países. Amparo Huertas Bailén puso como ejemplo de esto último la ya consolidada relación con la Fundación Global Democracia y Desarrollo (República Dominicana) y los nuevos vínculos con la Université Blaise Pascal Clermont-Ferrand 2 (Francia) establecidos a lo largo de 2016.

Por lo tanto, en el InCom-UAB se continúa trabajando para reforzar el perfil interuniversitario, que siempre ha caracterizado el centro. En este sentido, Amparo Huertas Bailén destacó la ampliación del Consejo académico del Informe de la comunicació a Catalunya, al que ahora están presentes cuatro universidades catalanas (Autònoma de Barcelona, Pompeu Fabra, Lleida, y Rovira i Virgili), la fuerte relación con el entorno académico lusófono y la participación de investigadores vinculados a centros de todo el mundo como autores de la colección propia de eBooks, en el marco del proyecto InCom-UAB Publicacions. De la misma manera, también se puso énfasis en los esfuerzos dirigidos a ampliar la interdisciplinariedad, como los nuevos contactos establecidos con los departamentos de Antropología de la UAB y de la Universitat de Barcelona (UB) a raíz de la organización en septiembre de 2016 de una Jornada sobre el estudio de las comunidades indígenas.

Consolidar el InCom-UAB como espacio de encuentro de jóvenes investigadores/as es otro de los objetivos de la dirección del centro. Además de contribuir a su formación académica, es una manera de implicar a las nuevas generaciones con el centro. Amparo Huertas Bailén se refirió a los estudiantes de todos los niveles, de Grado, de Doctorado y de postdoctorado.

Tal y como se indicó en el Consejo, en la Memòria InCom-UAB 2016 se podrán consultar de forma detallada las actividades de las distintas líneas de investigación —Comunicación y Salud (José Luis Terrón), Observatorio de Comunicación, Videojuegos i Entretenimiento (Ruth S. Contreras), Comunicación y Responsabilidad Social (Carme Ferré), Comunicación, Migración y Ciudadanía (Amparo Huertas Bailén), Comunicación y Deporte (Emilio Fernández Peña)— y de los principales proyectos —el Informe de la comunicació a Catalunya (Marta Civil i Serra), la Unidad de Comunicación y Gestión de la Información (Ramon G. Sedó) y la Cátedra Unesco de Comunicación (María Dolores Montero)—.