La professora de la Universidad de Guadalajara (Mèxic) Flor Micaela Ramírez Leyva realitza una estada de recerca a l’InCom-UAB

L’estada de recerca de la investigadora mexicana, experta en periodisme i salut, tindrà una durada de dues setmanes, del 13 al 27 de juny de 2016

Bellaterra, 17–06–2016. La professora del Departament de Psicologia del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara (Mèxic), Flor Micaela Ramírez Leyva, s’incorpora a l’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) per fer una estada de recerca predoctoral.

El propòsit d'aquesta estada és donar continuïtat a projectes relacionats amb l'estudi de diverses problemàtiques de comunicació i salut, incloent la dimensió de salut pública, la cobertura en diversos mitjans de comunicació i la consideració de la perspectiva de gènere, sota la supervisió del professor titular del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat (UAB) i director del grup Comunicació i Salut (InCom-UAB) José Luis Terrón.

És la segona visita que la professora Ramírez Leyva duu a terme a l’InCom-UAB. En aquesta ocasió, el treball gira entorn a l’anàlisi i preparació d’unes propostes i publicacions, amb l’objecte de fomentar la reflexió, contribuir a la discussió i elaboració de propostes sobre diversos desafiaments en la investigació (formació, atenció i intervenció) en contextos mediàtics medicoassistencials, col·lectius, intergrupals i interpresonals en l’àrea de comunicació i salut. En aquest camp interdisciplinari és travessat per diversos interessos i problemàtiques en els plans sociocultural, biopolític i econòmic. Amb aquestes anàlisis i produccions la investigadora Ramírez Leyva pretén avançar en la tesi doctoral que està elaborant en el marc del programa de Doctorat Nous Models Periodístics de la Universidad Miguel Hernánedz, d’Elx.

Aquest esforç se suma a les diverses activitats i tasques promogudes tant per la Universidad de Guadalajara (Mèxic) como per la UAB, per enfortir els vincles institucionals i el treball en xarxa internacional, en atenció a les problemàtiques socials i a la dinàmica imposada pels complexos i incerts temps actuals.

Per a més informació:

Flor Micaela Ramírez Leyva (ResearchGate)

 

La profesora de la Universidad de Guadalajara (México) Flor Micaela Ramírez Leyva realiza una estancia de investigación en el InCom-UAB

La estancia de investigación de la investigadora mexicana, experta en periodismo y salud, tendrá una duración de dos semanas, del 13 al 27 de junio de 2016

Bellaterra, 17–06–2016. La profesora titular del Departamento de Psicología del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara (México), Flor Micaela Ramírez Leyva, se incorpora al Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) para realizar una estancia de investigación predoctoral.

El propósito de esta estancia es dar continuidad a proyectos relacionados con el estudio de distintas problemáticas de comunicación y salud, incluyendo la dimensión de salud pública, la cobertura de distintos medios de comunicación y la consideración de la perspectiva de género, bajo la supervisión del profesor titular Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat (UAB) i director del grupo Comunicación y Salud (InCom-UAB) José Luis Terrón.

Es la segunda visita que la profesora Ramírez Leyva lleva a cabo al InCom-UAB. En esta ocasión, el trabajo gira en torno al el análisis y preparación de unas propuestas y publicaciones, con el objeto de alentar la reflexión, contribuir a la discusión y elaboración de propuestas sobre diversos desafíos en la investigación (formación, atención e intervención) en contextos mediáticos, médicos-asistenciales, colectivos, intergrupales e interprersonales en el área de comunicación y salud. Este campo interdisciplinario es atravesado por variados intereses y problemáticas en los planos sociocultural, biopolítico y económico. Con dichos análisis y producciones la investigadora Ramírez Leyva pretende avanzar en la tesis doctoral que está elaborando en el marco del programa de Doctorado Nuevos Modelos Periodísticos de la Universidad Miguel Hernández, de Elche.

Este esfuerzo se suma a las diversas actividades y labores promovidas tanto por la Universidad de Guadalajara (México) como por la UAB, para fortalecer los vínculos interinstitucionales y el trabajo en red internacional, en atención a las problemáticas sociales y a la dinámica impuesta por los complejos e inciertos tiempos actuales.

Para más información:

Flor Micaela Ramírez Leyva (ResearchGate)