L’InCom-UAB col·labora en el projecte web "thinkingcities.city"

El 31 d'octubre, la Fundació Fòrum Universal de les Cultures, amb el suport de l’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB), estrena el web "thinkingcities.city", coincidint amb el Dia Mundial de les Ciutats

Bellaterra, 31–10–2015. "thinkingcities.city" és un portal temàtic especialitzat en ciutat, cultura i espai públic, centrat en una perspectiva humana, fruit d’una iniciativa de la Fundació Fòrum Universal de les Cultures, com a transmissora dels llegats dels diferents Fòrums realitzats, que compta amb el suport de l’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB).

El creixement de la població urbana segueix avui noves pautes, respecte períodes anteriors, i posa la ciutat al centre de l’acció del segle XXI. Es comenta sovint —però no per això deixa de ser un fet transcendent que de vegades no es comprèn―, que més de la meitat de la població mundial, és a dir, més de 3.500 milions de persones, viu en espais urbanitzats que no sempre podem denominar com a ‘ciutat’.

La ciutat és territori urbà, territori de ciutadans, que requereix una aproximació multidisciplinària.

"thinkingcities.city” és un espai sobre innovació, sostenibilitat i desenvolupament de la ciutat i el seu objectiu és convertir-se en el lloc web de referència relacionat amb aspectes clau a l’hora de parlar de les ciutats i els ciutadans del segle XXI, intentant donar un enfocament ampli dels diferents reptes actuals i teories existents i no respondre únicament a una visió limitada i específica.

Tots els continguts de “thinkingcities.city” es presenten en relació a tres eixos temàtics principals:

1. Ciutats, espai i societat
2. Ciutats, medi ambient i canvi climàtic
3. Governança urbana

El portal està disponible en català, castellà i anglès.

Per a més informació:

Web “thinkingcities.city”

Fòrum Universal de les Cultures"

 

El InCom-UAB colabora en el proyecto web "thinkingcities.city"

El 31 de octubre, la Fundació Fòrum Universal de les Cultures, con el apoyo del Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB), estrena el web "thinkingcities.city", coincidiendo con el Día Mundial de las Ciudades

Bellaterra, 31–10–2015. "thinkingcities.city" es un portal temático especializado en ciudad, cultura y espacio público, centrado en una perspectiva humana, fruto de una iniciativa de la Fundació Fòrum Universal de les Cultures, como transmisora de los legados de los distintos Fórum realizados, que cuenta con el apoyo del Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB).

El crecimiento de la población urbana sigue hoy nuevas pautas, respecto a periodos anteriores, y pone la ciudad en el centro de la acción del siglo XXI. Se comenta a menudo —pero no por eso deja de ser un hecho trascendente que a veces no se comprende—, que más de la mitad de la población mundial, es decir, más de 3.500 millones de personas, viven en espacios urbanizados que no siempre podemos denominar como ‘ciudad’.

La ciudad es territorio urbano, territorio de ciudadanos, que requiere una aproximación multidisciplinaria.

"thinkingcities.city” es un espacio sobre innovación, sostenibilidad y desarrollo de la ciudad y su objetivo es convertirse en el sitio web de referencia relacionado con aspectos clave a la hora de hablar de las ciudades y los ciudadanos del siglo XXI, intentando dar un enfoque amplio de los diferentes retos actuales y teorías existentes y no responder únicamente a una visión limitada y específica.

Todos los contenidos de “thinkingcities.city” se presentan en relación a tres ejes temáticos principales:

1. Ciudades, espacio y sociedad
2. Ciudades, medio ambiente y cambio climático
3. Gobernanza urbana

El portal está disponible en catalán, castellano e inglés.

Para más información:

Web “thinkingcities.city”

Fòrum Universal de les Cultures"