Aprovat projecte presentat al “Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia”

El projecte “POLARITZACIÓ SOCIAL I INTERCULTURALITAT: EL SEGUIMIENT DE L’ACTUALITAT POLITICA PER PART DE LA JOVENTUT MIGRANT I AUTÒCTONA DES D’UNA MIRADA INTERSECCIONAL” ha estat aprovat a la convocatòria 2021 d’ajuts a «PROYECTOS DE GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO» al marc del Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia, del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023. S’ha aprovat un ajut econòmic de 60.500 Euros. El projecte, presentat des de l’InCom-UAB, es desenvoluparà entre els anys 2022 i 2025.

Informació sobre el projecte:

Títol: POLARITZACIÓ SOCIAL I INTERCULTURALITAT: EL SEGUIMIENT DE L’ACTUALITAT POLITICA PER PART DE LA JOVENTUT MIGRANT I AUTÒCTONA DES D’UNA MIRADA INTERSECCIONAL (Ministerio de Cienica e Innovación: Proyectos de Generación de Conocimiento 2021 / Modalidad Investigación Orientada Tipo B)

Investigadora principal: Amparo Huertas Bailén
Equip d’investigació: Adolfo Carratalá Simón, Ana González Neira, Gonzalo Iturregui Gallardo, Luiz Peres Garzezi i Natalia Quintas Froufe
Equip de treball: María Badet y Gabriel Bayarri
Import concedit: 60.500 €
Durada: 2022-2025

RESUM:

Proposem estudiar la influència dels mitjans de comunicació en els processos de polarització social en contextos urbans on conviuen persones amb diferents arrels culturals. En concret, es planteja analitzar com joves (de 19 a 29 anys), migrants i autòctons/es, perceben i reaccionen envers la polarització social a partir de l’anàlisi del seu seguiment de l’actualitat política, així com també identificar els factors que afavoreixen una evolució cap a la radicalització social. Es tractarà el seguiment de l’actualitat política en termes generales i aquesta panoràmica global serà complementada amb l’anàlisi en profunditat del seguiment al voltant de tres temes: l’arribada de persones migrants i refugiades, el mercat laboral i la inclusió LGTBI. Tots ells estan molt presents al contingut informatiu actual i seran clau a les pròximes eleccions a Espanya. A més a més, estan directament relacionats amb processos de radicalització social.

Pensem, per exemple, que l’extremisme de la dreta a Espanya es basa, entre altres elements, en el antimulticulturalisme, en el antifeminisme i en una posició contraria als drets LGTBI. Volem analitzar l’interès (quins temes estimulen el seu interès i en quin grau), el consum (quines fonts d’informació fan servir, com els hi arriba la informació, quines figures identifiquen com a líders d’opinió i el comportament en qualitat de co-creadors de continguts) i la recepció (com interpreten i assimilen aquesta informació a l’hora d’entendre el món i projectar les seves vides).

El treball de camp es realitzarà a la Àrea Metropolitana de Barcelona, escollida per l’alt pes de la població migrant. Desenvoluparem un treball qualitatiu sobre una mostra formada per 60 persones (30 migrants i 30 autòctones), la composició de la qual ens permetrà l’anàlisi interseccional a partir de l’aplicació de les següents variables: condició de migrant, gènere i classe social. S’aplicarà com a tècnica de recollida d’informació l’entrevista en profunditat, amb la que es faran preguntes sobre socialització política; actitud, valors i posicionament ideològic; i seguiment de l’actualitat política (amb incidència en els tres temes definits).

El projecte inclou també una part d’investigació participativa. Mitjançant l’organització de tres grups focals, es convidarà joves a participar de forma directa al debat final amb l’objectiu de garantir la inclusió de les seves aportacions i reflexions en els documents que elaborarem destinats a millorar la comunicació als mitjans de comunicació per lluitar contra la intolerància i els extremismes.

—-

Aquest és el segon projecte liderat per Amparo Huertas al marco dels ajuts del Ministerio de Ciencia e Innovación. L’anterior, el títol del qual era “Las relaciones sociales de los jóvenes migrantes en internet desde la perspectiva de la interculturalidad” (CSO2011-24376), va ser aprovat al marc del VI Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación (2008–2011). Va ser desenvolupat entre entre 2012 y 2014 i la quanntitat concedida va ser de 28.000,00 €.