Carme Ferré Pavia, coautora de tres articles sobre periodisme i llengües minoritaris, en el marc del projecte liderat per HEKA (UPB/EHU)

Durant l’any 2018, el Grupo de Investigación sobre Medios de Comunicación y Periodismo en Lenguas Minoritarias Europeas (UPB/EHU) ha publicat els resultats del projecte de recerca a les revistes International Journal of Commmunication, International Communication Gazette i Estudios sobre el Mensaje Periodístico

Bellaterra/Leioa (Bilbao), 04-10-2018. Els resultats de la investigació del grup HEKA, de periodisme i mitjans en llengües minoritàries, vinculat a la Universitat del País Basc/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPB/EHU), han estat divulgats en diverses revistes acadèmiques el 2018. Aquest equip, liderat per Iñaki Zabaleta i que compta amb la directora de Comress (InCom-UAB) Carme Ferré Pavia com a membre de l’equip, ha mostrat els resultats de les seves recerques a l’International Journal of Commmunication, a l’International Communication Gazette i a Estudios sobre el Mensaje Periodístico

“Internet and Social Media in European Minority Languages: Analysis of the Digitalization Process” va aparèixer en el volum 12, número 22 de l’International Journal of Commmunication. Els autors són tots els membres del grup: Iñaki Zabaleta, Carme Ferré-Pavia, Arantza Gutierrez, Itxaso Fernandez-Astobiza y Nicolás Xamardo. En el text plantegen com més del 90% dels mitjans en les llengües minoritàries estudiades estan a les xarxes socials o internet, encara que el 25% no comptaven amb xarxes socials com a tals el 2016, per la falta de recursos o habilitats especifiques per a gestionar-los.

“Facts and transformations in European minority language media systems amid digitalization and economic crisis” ha estat publicat el gener de 2018 a la International Communication Gazette. L’article aborda la transformació d’aquests sistemes mediàtics entre 2009 i 2016, en ple procés de digitalització però també de crisi econòmica.

Finalment, i centrat en la realitat catalana, “Realidad y transformaciones de los medios en lengua catalana (2010-2016)” va sortir a Estudios sobre el Mensaje Periodístico, volum 14, número 1, i dissecciona el mapa mediàtic en llengua catalana basat en un cens actualitzat a mitjans de 2016 i avaluat des de 2009. Una conclusió remarcable és que mentre els mitjans tradicionals han disminuït, el cibermitjans s’incrementaren després de la crisi.

Accés als articles:

FERRÉ-PAVIA, Carme; FERNANDEZ-ASTOBIZA, Itxaso; XAMARDO, Nicolás (2018): “Internet and Social Media in European Minority Languages: Analysis of the Digitalization Process” [En línia]. International Journal of Communication, Vol. 12, núm. 22, pàgs. 1065–1086.

ZABALETA, Iñaki; GUTIERREZ, Arantza; FERRÉ-PAVIA, Carme; FERNANDEZ-ASTOBIZA, Itxaso; XAMARDO, Nikolas (2018): “Facts and transformations in European minority language media systems amid digitalization and economic crisis” [En línia]. International Communication Gazette, 24 pàgs. First published: 30-01-2018.

GUTIÉRREZ PAZ, Arantza; FERRÉ-PAVIA, Carme; ZABALETA URKIOLA, Iñaki; FERNÁNDEZ ASTOBIZA, Itxaso; XAMARDO, Nikolas (2018): “Realidad y transformaciones de los medios en lengua catalana (2010-2016)” [En línia]. Estudios sobre el Mensaje Periodístico, Vol. 24, núm. 1, pàgs. 603–622.

 

Carme Ferré Pavia, coautora de tres artículos sobre periodismo y lenguas minoritarias, en el marco del proyecto liderado por HEKA (UPV/EHU)

Durante el año 2018, el Grupo de Investigación sobre Medios de Comunicación y Periodismo en Lenguas Minoritarias Europeas (UPV/EHU) ha publicado los resultados del proyecto de investigación en las revistas International Journal of Commmunication, International Communication Gazette y Estudios sobre el Mensaje Periodístico

Bellaterra/Leioa (Bilbao), 04-10-2018. Los resultados de investigación del grupo HEKA, de periodismo y medios en lenguas minoritarias vinculado a la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), han sido divulgados en diversas revistas académicas en 2018. Este equipo, liderado por Iñaki Zabaleta y que cuenta con la directora de Comress (InCom-UAB) Carme Ferré como miembro del equipo, ha mostrado sus hallazgos en el International Journal of Commmunication, en International Communication Gazette y en Estudios sobre el Mensaje Periodístico.

“Internet and Social Media in European Minority Languages: Analysis of the Digitalization Process” apareció en el volumen 12, número 22 del International Journal of Commmunication. Los autores son todos los miembros del grupo: Iñaki Zabaleta, Carme Ferré-Pavia, Arantza Gutierrez, Itxaso Fernandez-Astobiza y Nicolás Xamardo. En el texto plantean como más del 90% de los medios en las lenguas minoritarias estudiadas están en la redes sociales o Internet, aunque el 25% no contaban con redes sociales como tal en 2016, por la falta de recursos o habilidades específicas para gestionarlos.

“Facts and transformations in European minority language media systems amid digitalization and economic crisis” ha sido publicado en enero de 2018 en la International Communication Gazette. El artículo aborda la transformación de esos sistemas mediáticos entre 2009 y 2016, en pleno proceso de digitalización pero también de crisis económica.

Finalmente, y centrado en la realidad catalana, “Realidad y transformaciones de los medios en lengua catalana (2010-2016)” salió en Estudios sobre el Mensaje Periodístico, volumen 14, número 1, y disecciona el mapa mediático en lengua catalana basado en un censo actualizado a mediados de 2016 y evaluado desde 2009. Una conclusión remarcable es que mientras los medios tradicionales han disminuido, los cibermedios se incrementaron después de la crisis.

Acceso a los artículos:

FERRÉ-PAVIA, Carme; FERNANDEZ-ASTOBIZA, Itxaso; XAMARDO, Nicolás (2018): “Internet and Social Media in European Minority Languages: Analysis of the Digitalization Process” [En línea]. International Journal of Communication, Vol. 12, núm. 22, págs. 1065–1086.

ZABALETA, Iñaki; GUTIERREZ, Arantza; FERRÉ-PAVIA, Carme; FERNANDEZ-ASTOBIZA, Itxaso; XAMARDO, Nikolas (2018): “Facts and transformations in European minority language media systems amid digitalization and economic crisis” [En línea]. International Communication Gazette, 24 págs. First published: 30-01-2018.

GUTIÉRREZ PAZ, Arantza; FERRÉ-PAVIA, Carme; ZABALETA URKIOLA, Iñaki; FERNÁNDEZ ASTOBIZA, Itxaso; XAMARDO, Nikolas (2018): “Realidad y transformaciones de los medios en lengua catalana (2010-2016)” [En línea]. Estudios sobre el Mensaje Periodístico, Vol. 24, núm. 1, págs. 603–622.