Gas Natural Fenosa i l’InCom-UAB renoven el conveni per a la desena edició de l’Informe de la comunicació a Catalunya

L’InCom-UAB aposta per consolidar aquesta publicació biennal com a obra col·lectiva interuniveritària de referència, d’interès tant per a l’àmbit acadèmic com el professional. Des de la primera edició, l’any 2000, l’Informe ha rebut el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de Gas Natural Fenosa.

Bellaterra / Barcelona, 10-05-2018. El director general de Comunicació i Relacions Institucionals de Gas Natural Fenosa, Jordi Garcia i Tabernero, i la rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona, Margarita Arboix Arzo, han signat l’acord pel qual la companyia energètica es manté com a patrocinador de l’Informe de la comunicació a Catalunya per desena edició consecutiva. Gas Natural Fenosa patrocina aquest informe, clau dintre del panorama comunicatiu català, des de la seva creació l’any 2000.

L’Informe de la comunicació a Catalunya és un projecte pioner de l’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB), que rep el patrocini de la companyia, des de la seva creació l’any 2000, i el suport de la Generalitat de Catalunya. Ofereix, de forma regular, una descripció actualitzada i una anàlisi interpretativa i plural de l’evolució dels diversos camps que configuren el sector de la comunicació a Catalunya. Per a aquesta desena edició, l’Informe oferirà una anàlisi detallada dels anys 2017 i 2018, al mateix temps que aportarà una visió única i singular sobre l’evolució en els diversos sectors de la comunicació a Catalunya durant les dues darreres dècades, detectant les semblances i diferències respecte altres països de l’entorn. La seva presentació pública es preveu per a la tardor de 2019.

Institut de la Comunicació (InCom-UAB)
L’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB), fundat l’any 1997, és un centre de recerca especialitzat. Els seus objectius principals són la recerca bàsica i aplicada, la formació especialitzada, la difusió, la prestació de serveis avançats en comunicació i transferència de coneixements.

L’Informe de la comunicació a Catalunya 2017–2018 és la desena edició d’aquesta obra col·lectiva. Forma part de l’Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB) i compta amb la participació d’una vintena d’autors i autores, procedents de diverses universitats i institucions, públiques i privades.

El compromís de Gas Natural Fenosa amb el territori
Gas Natural Fenosa manté un fort compromís amb la societat i en els més de 30 països en els quals desenvolupa la seva activitat i que va més enllà del servei energètic que dóna als ciutadans. A través dels patrocinis, busca participar en aquells projectes que més valor afegit aportin a la ciutadania, amb línies d’acció a l’àmbit social, cultural i mediambiental.

 

Gas Natural Fenosa y el InCom-UAB renuevan el convenio para la décima edición del Informe de la comunicació a Catalunya

El InCom-UAB apuesta por consolidar esta publicación bienal como obra colectiva interuniversitaria de referencia, de interés tanto para el ámbito académico como el profesional. Desde la primera edición, en el año 2000, el Informe ha recibido el apoyo de la Generalitat de Catalunya y el patrocinio de Gas Natural Fenosa

Bellaterra / Barcelona, 10-05-2018. El director general de Comunicación y Relaciones Institucionales de Gas Natural Fenosa, Jordi Garcia i Tabernero, y la rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona, Margarita Arboix Arzo, han firmado el acuerdo por el que la compañía energética se mantiene como patrocinador del Informe de la comunicació a Catalunya para la décima edición consecutiva. Gas Natural Fenosa patrocina este informe informe, clave dentro del panorama comunicativo catalán, desde su creación en el año 2000.

El Informe de la comunicació a Catalunya es un proyecto del Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB), que recibe el patrocinio de la compañía, desde su creación en el año 2000, y el apoyo de la Generalitat de Catalunya. Ofrece, de forma regular, una descripción actualizada y un análisis interpretativo y plural de la evolución de los distintos campos que configuran el sector de la comunicación en Cataluña. Para esta décima edición, el Informe ofrecerá un análisis detallado de los años 2017 y 2018, al mismo tiempo que aportará una visión única y singular sobre la evolución en los distintos sectores de la comunicación en Cataluña durante las dos últimas décadas, detectando las semejanzas y diferencias respecto otros países del entorno. Su presentación pública se prevé para el otoño de 2019.

Institut de la Comunicació (InCom-UAB)
El Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB), fundado en el año 1997, es un centro de investigación especializado. Sus objetivos principales son la investigación bàsica y aplicada, la formación especializada, la difusión, la prestación de servicios avanzados en comunicación y la transferencia de conocimientos.

El Informe de la comunicació a Catalunya 2017–2018 es la décima edición de esta obra colectiva. Forma parte del Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB) y cuenta con la participación de una veintena de autores y autores, procedentes de distintas universidades e Instituciones, públicas y privadas.

El compromiso de Gas Natural Fenosa con el territorio
Gas Natural Fenosa mantiene un fuerte compromiso con la sociedad y en los más de 30 países en los que desarrolla su actividad y que va más allá del servicio energético que da a los ciudadanos. A través de los patrocinios, busca participar en aquellos proyectos que más valor añadido aporten a la ciudadanía, con líneas de acción en el ámbito social, cultural y medioambiental.