José Luis Terrón forma part del Grup de Treball de Comunicació i Publicitat del Consell Espanyol de Drogodependències i altres Addicions

El 27 de novembre es va constituir el Grup de Treball Permanent de Comunicació i Publicitat, que depèn de la Delegació del Govern pel Pla Nacional sobre Drogues (PNsD), organisme que forma part del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social del Govern d’Espanya

Bellaterra / Madrid, 14-12-2018. L’Estratègia Nacional sobre Addicions 2017-2024 es marca com a finalitat “promoure el paper de les Administracions Públiques com a referents del coneixement sobre conductes addictives i substàncies a través d’informació veraç, fiable i contrastada, reforçant el paper de la DGPNSD com a referent en informació sobre addicions”, per la qual estableix els objectius següents:

11.5.1.2. Difusió activa d’informació rellevant a grups d’interès.

11.5.2. Afavorir l’intercanvi de coneixements i experiències, establint espais de comunicació entre professionals de drogodependències i addicions i fent ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

11.5.3. Incorporar la participació activa de les usuàries i usuaris, els i les professionals, les institucions, i la ciutadania en el seu conjunt, a través de canals que permetin detectar les seves necessitats i expectatives.

El Grup de Treball Permanent de Comunicació i Publicitat, des d’una visió transversal, té com a objectiu el desenvolupament d’un pla estratègic de comunicació que es tradueixi en una sèrie d’accions que donin resposta a les necessitats comunicatives i informatives de l’Estratègia Nacional sobre Addiccions 2017-2024 i el Pla d’Acció sobre Addicions 2018-2020.

Peu de fotografia: reunió de constitució del Grup de Treball Permanent de Comunicació i Publicitat. Font: Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social del Govern d’Espanya.

Per a més informació:

Pla Nacional sobre Drogues

Estratègia Nacional sobre Addicions 2017-2024

Pla d’Acció sobre Addicions 2018-2020

 

José Luis Terrón forma parte del Grupo de Trabajo Permanente de Comunicación y Publicidad del Consejo Español de Drogodependencias y otras Adicciones

El 27 de noviembre se constituyó el Grupo de Trabajo Permanente de Comunicación y Publicidad, dependiente de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (PNsD), organismo que forma parte del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social del Gobierno de España

Bellaterra / Madrid, 14-12-2018. La Estrategia Nacional Adiciones 2017-2024 se marca como finalidad “promover el papel de las Administraciones Públicas como referentes del conocimiento sobre conductas adictivas y sustancias a través de información veraz, fiable y contrastada, reforzando el papel de la DGPNSD como referente en información sobre adicciones”, para lo cual establece los siguientes objetivos:

11.5.1.2. Difusión activa de información relevante a grupos de interés.

11.5.2. Favorecer el intercambio de conocimientos y experiencias, estableciendo espacios de comunicación entre profesionales de drogodependencias y adicciones y haciendo uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

11.5.3. Incorporar la participación activa de las usuarias y los usuarios, los y las profesionales, las instituciones, y la ciudadanía en su conjunto, a través de canales que permitan detectar sus necesidades y expectativas.

El Grupo de Trabajo Permanente de Comunicación y Publicidad, desde una visión transversal, tiene como objetivo el desarrollo de un plan estratégico de comunicación que se traduzca en una serie de acciones que den respuesta a las necesidades comunicativas e informativas de la Estrategia Nacional sobre Adicciones 2017-2024 y del Plan de Acción sobre Adiciones 2018-2020.

Pie de fotografía: reunión de constitución del Grupo de Trabajo Permanente de Comunicación y Publicidad. Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social del Gobierno de España

Para más información:

Plan Nacional sobre Drogas

Estrategia Nacional Adiciones 2017-2024

Plan de Acción sobre Adiciones 2018-2020