La investigadora de l’InCom-UAB Carme Ferré Pavia, nova secretària i vicedegana de la Facultat de Ciències de la Comunicació (UAB)

Carme Ferré Pavia renova el càrrec de vicedegana d’Intercanvis, Pràctiques i Treballs Final d’Estudis (TFE) i assumeix la responsabilitat de secretària, en l’única candidatura que optava a les eleccions i que ha estat encapçalada per Maria José Recoder, que també renova al càrrec, com la majoria del seu equip

Bellaterra, 11-01-2019. La professora titular del Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura (UAB) i directora del grup Comunicació i Responsabilitat Social (Comress InCom-UAB), Carme Ferré Pavia, ha estat reelegida vicedegana i nova secretària de la Facultat de Ciències de la Comunicació (UAB) en les eleccions celebrades el divendres 14 de desembre de 2018.

La investigadora de l’InCom-UAB forma part de l’única candidatura que optava a les eleccions, amb un equip encapçalat per la degana Maria José Recoder Sallarès; amb la secretària i vicedegana d’Intercanvis, Pràctiques i TFE, Carme Ferré Pavia; la vicedegana d’Ordenació Acadèmica, Elisabet Garcia Altadill; el vicedegà de Comunicació i UAB Campus Media, Carles Llorens Maluquer (que fins ara ostentava el càrrec de secretari); el vicedegà d’Economia, Infraestructura i Relacions Institucionals, Fernando Morales, i la vicedegana de Docència, Professorat i Alumnat, Carmina Crusafon, de nova incorporació a l’equip. Per aquest proper mandat, no renova el càrrec David Paloma (anterior vicedegà de Docència, Professorat i Estudiants).

La candidatura de Maria José Recoder ha estat elegida per la Junta de la Facultat de Ciències de la Comunicació (UAB), amb el suport majoritari, amb un total de 35 vots a favor i 15 en blanc. L’Equip de Deganat exerceix les funcions de direcció i de gestió ordinària de la Facultat i és l’òrgan responsable d’establir les línies polítiques d’actuació del centre. El seu mandat té una durada de tres anys.

Fotografia (d’esquerra a dreta): Glòria Garcia (administradora de Centre), Elisabet Garcia Altadill (vicedegana d’Ordenació Acadèmica), Fernando Morales (vicedegà d’Economia, Infraestructura i Relacions Institucionals), Maria José Recoder (degana), Carles Llorens Maluquer (vicedegà de Comunicació i UAB Campus Media); Carme Ferré Pavia (secretària i vicedegana d’Intercanvis, Pràctiques i Treballs Final d’Estudis), i Carmina Crusafon (vicedegana de Docència, Professorat i Alumnat). © Pol Enrich Juanola / Facultat de Ciències de la Comunicació (UAB)

Per a més informació:

14-12-2018. Notícia web Facultat Ciències Comunicació (UAB)

 

La investigadora del InCom-UAB Carme Ferré Pavia, nueva secretaria y vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (UAB)

Carme Ferré Pavia renueva el cargo de vicedecana de Intercambios, Prácticas y Trabajos Fin de Estudios (TFE) y asume la responsabilidad de secretaria, en la única candidatura que optaba a las elecciones y que ha sido encabezada por Maria José Recoder, que también renueva el cargo, como la mayoría de su equipo

Bellaterra, 11-01-2019. La profesora titular del Departamento de Medios, Comunicación y Cultura (UAB) y directora del grupo Comunicación y Responsabilidad Social (Comress InCom-UAB,) Carme Ferré Pavia, ha sido elegida vicedecana y nueva secretaria de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (UAB) en las elecciones celebradas el viernes 14 de diciembre de 2018.

La investigadora del InCom-UAB forma parte de la única candidatura que optaba a las elecciones, con un equipo encabezado por la decana Maria José Recoder Sallarès; con la secretaria y vicedecana de Intercambios, Prácticas y TFE, Carme Ferré Pavia; el vicedecano de Comunicación y UAB Campus Media, Carles Llorens Maluquer (que hasta ahora ostentaba el cargo de secretario); la vicedecana de Ordenación Académica, Elisabet Garcia Altadill; el vicedecano de Economía, Infraestructura y Relaciones Institucionales, Fernando Morales, y la vicedecana de Docencia, Profesorado y Alumnado, Carmina Crusafon, de nueva incorporación al equipo. Para este próximo mandato, no renueva en el cargo David Paloma (anterior vicedecano de Docencia, Profesorado y Estudiantes).

La candidatura de Maria José Recoder ha sido elegida por la Junta de Facultad de Ciencias de la Comunicación (UAB) con el apoyo mayoritario, con un total de 35 votos a favor y 15 en blanco. El equipo de Decanato ejerce las funciones de dirección y gestión ordinaria de la Facultad y es el órgano responsable de establecer las líneas políticas de actuación del centro. Su mandato tiene una duración de tres años.

Fotografía (de izquierda a derecha): Glòria Garcia (administradora de Centro), Elisabet Garcia Altadill (vicedecana de Ordenación Académica), Fernando Morales (vicedecano de Economía, Infraestructura y Relaciones Institucionales), Maria José Recoder (decana), Carles Llorens Maluquer (vicedecano de Comunicación y UAB Campus Media); Carme Ferré Pavia (secretaria y vicedecana de Intercambios, Prácticas y Trabajos Final de Estudios), y Carmina Crusafon (vicedecana de Docencia, Profesorado y Alumnado). © Pol Enrich Juanola / Facultad de Ciencias de la Comunicación (UAB)

Para más información:

14-12-2018. Noticia web Facultad Ciencias Comunicación (UAB)