La investigadora Núria Reguero presenta una tesi sobre comunicació i comuns

La investigadora de l’InCom-UAB ha defensat la tesi Polítiques públiques i sostenibilitat dels mitjans lliures a Amèrica Llatina i la Unió Europea. De les ràdios lliures als comuns digitals, dirigida per la Dra. Mayo Fuster (UOC) i el Dr. Joan Subirats (UAB) a l'Institut de Govern i Polítiques Públiques (Igop), de la UAB

Bellaterra, 29–09–2017. Núria Reguero, investigadora de l’InCom-UAB, ha defensat la seva tesi doctoral el passat 26 de setembre. Es tracta d’una recerca transdisciplinària que connecta el fenomen de la comunicació comunitària amb la cultura lliure, els comuns digitals i l'economia solidària. La tesi assenyala la importància d'aconseguir una regulació d'aquest fenomen que preservi l'autonomia dels col·lectius socials productors d'informació i cultura; un tema encara sense solucionar i que es reprèn amb la regulació de l'economia col·laborativa i procomú en l'àmbit europeu i català.

La recerca planteja que el dret d'accés a l'espectre radioelèctric i a les altres infraestructures de la comunicació requereixen polítiques redistributives, però també constitutives, en especial, unes institucions públiques realment obertes a la participació, l'autonomia i la crítica social com a pilars del pluralisme i la diversitat. La investigació parteix de la consideració que els mitjans lliures i altres de tipus comunitari, en tant que màxima forma de participació a la comunicació, són un indicador bàsic sobre la llibertat d'expressió que no es té en prou consideració. La situació jurídica i material d'aquests col·lectius a diferents països llatinoamericans i europeus, entre ells Espanya, posa en evidència mancances en quant a la qualitat democràtica de les societats actuals.

El treball, titulat Polítiques públiques i sostenibilitat dels mitjans lliures a Amèrica Llatina i la Unió Europea. De les ràdios lliures als comuns digitals, ha estat dirigit pels experts en polítiques públiques i comuns la Dra. Mayo Fuster (UOC) i el Dr. Joan Subirats (UAB), i s'emmarca en el Programa de doctorat en Polítiques públiques i transformació social de l'Institut de Govern i Polítiques Públiques (Igop), de la UAB.

El tribunal ha agraït la realització d'una recerca com aquesta per la seva actualitat i per aportar llums en el plantejament de la regulació dels mitjans lliures i del comuns en general. La presidenta del tribunal ha estat l'experta en indústries culturals i mitjans lliures Dra. Laura Bergès (UdL), el secretari ha estat l'especialista en moviments socials a Amèrica Llatina Dr. Ricard Gomà (UAB) i la vocal, l'especialista en economia política de la comunicació i mitjans lliures, la Dra. Chiara Sáez (U. de Chile).

Amb aquesta nova línia de recerca, Núria Reguero vol contribuir a establir ponts i sinèrgies entre activistes, experts i institucions com l'InCom-UAB i l'Institut de Govern i Poítiques Públiques (Igop) per tal d'abordar un àmbit estratègic com són les polítiques públiques de comunicació.

Fotografia, d'esquerra a dreta: Ricard Gomà, Laura Bergés, Núria Reguero, Chiara Sáez [a través de videoconferència], Carme Mayugo, Mayo Fuster, Joan Subirats i Anna Clua (Font: @ricardgoma)

 

La investigadora Núria Reguero presenta una tesis sobre comunicación y comunes

La investigadora del InCom-UAB ha defendido la tesis Políticas públicas y sostenibilidad de los medios libres en América Latina y la Unión Europea. De las radios libres a los comunes digitales, dirigida por la Dra. Mayo Fuster (UOC) y el Dr. Joan Subirats (UAB) en el Instituto de Gobierno y Políticas Públicas (IGOP), de la UAB

Bellaterra, 29–09–2017. Núria Reguero, investigadora del InCom-UAB, ha defendido su tesis doctoral el pasado 26 de septiembre. Se trata de una investigación transdisciplinar que conecta el fenómeno de la comunicación comunitaria con la cultura libre, los comunes digitales y la economía solidaria. La tesis señala la importancia de conseguir una regulación de este fenómeno que preserve la autonomía de los colectivos sociales productores de información y cultura; un tema aún sin solucionar y que se reanuda con la regulación de la economía colaborativa y procomún en el ámbito europeo y catalán.

La investigación plantea que el derecho de acceso al espectro radioeléctrico y a las demás infraestructuras de la comunicación requieren políticas redistributivas, pero también constitutivas, en especial, unas instituciones públicas realmente abiertas a la participación, la autonomía y la crítica social como pilares del pluralismo y la diversidad. La investigación parte de la consideración de que los medios libres y otros de tipo comunitario, como máxima forma de participación en la comunicación, son un indicador básico sobre la libertad de expresión que no se tiene en suficiente consideración. La situación jurídica y material de estos colectivos en diferentes países latinoamericanos y europeos, entre ellos España, pone en evidencia carencias en cuanto a la calidad democrática de las sociedades actuales.

El trabajo, titulado Políticas públicas y sostenibilidad de los medios libres en América Latina y la Unión Europea. De las radios libres a los comunes digitales, ha sido dirigido por los expertos en políticas públicas y comunes la Dra. Mayo Fuster (UOC) y el Dr. Joan Subirats (UAB), y se enmarca en el Programa de Doctorado en Políticas públicas y transformación social del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas (IGOP), de la UAB.

El tribunal ha agradecido la realización de una investigación como ésta por su actualidad y por aportar luces en el planteamiento de la regulación de los medios libres y de los comunes en general. La presidenta del tribunal ha sido la experta en industrias culturales y medios libres Dra. Laura Bergès (UdL), el secretario ha sido el especialista en movimientos sociales en América Latina Dr. Ricard Gomà (UAB) y la vocal, la especialista en economía política de la comunicación y medios libres, la Dra. Chiara Sáez (U. de Chile).

Con esta nueva línea de investigación, Núria Reguero quiere contribuir a establecer puentes y sinergias entre activistas, expertos e instituciones como el InCom-UAB y el Instituto de Gobierno y Poítiques Públicas (IGOP) para abordar un ámbito estratégico como son las políticas públicas de comunicación.

Fotografía, de izquierda a derecha: Ricard Gomà, Laura Bergés, Núria Reguero, Chiara Sáez [a través de videoconferencia], Carme Mayugo, Mayo Fuster, Joan Subirats y Anna Clua (Fuente: @ricardgoma)