L’InCom-UAB fa balanç del 2018 a la seva reunió anual

A la reunió anual del consell de l’InCom-UAB, celebrada el 13 de desembre passat, Amparo Huertas Bailén va fer èmfasi en la viabilitat econòmica del centre, tot i la forta crisi que estan patint les universitats

Bellaterra, 17-12-2018. Amparo Huertas Bailén, directora de l’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB), va presidir per tercer any consecutiu la reunió del Consell de l’Institut, que es va dur a terme el dijous 13 de desembre a la Sala de Juntes de la Facultat de Ciències de la Comunicació (UAB). El Consell està format per 29 dels 63 membres del cens d’aquest centre d’investigació.

Amparo Huertas Bailén va iniciar la seva intervenció explicant els esforços i mesures aplicades durant el 2018 per tal de garantir la viabilitat econòmica de l’InCom-UAB. Per una banda, el centre ha hagut de reduir la seva plantilla —en concret, ha prescindit d’una de les tres places que finançava-— i, per l’altra, s’han realitzat gestions diverses per tal d’incrementar els ingressos via convenis, contractes i facturacions. Com a resultat d’aquest pla estratègic, en aquest moment es pot garantir la viabilitat econòmica del centre, va afirmar Huertas Bailén.

Durant aquest any, s’han incorporat al cens de l’InCom-UAB prop de 10 persones i s’han produït més de 20 baixes. Entre elles, cal destacar la baixa de Miquel Gómez Benosa arran de la seva jubilació. Miquel Gómez Benosa ha estat coordinador general de l’InCom-UAB (des de la seva creació) i del Centre d’Estudis Olímpics i de l'Esport (CEO-UAB). Aprofitem aquest espai per agrair-li públicament la seva dedicació i, molt especialment, tot el seu esforç per mantenir viu el nostre centre.

Durant la seva intervenció, la directora de l’InCom-UAB va ressaltar diferents àmbits de treball:

– L’èxit de l’activitat presencial de l’any 2018, les III Jornades Internacionals Comunicació i Salut: #ParlemdeVIH?, coordinades per SCOMLab de l’InCom-UAB, dirigit per José Luis Terrón.

– La posada en marxa del desè volum de l’Informe de la comunicació a Catalunya, corresponent al bienni 2017-2018, editat per Marta Civil i Serra i Bernat López, ambdós membres de l’InCom-UAB. La seva presentació, prevista per octubre de 2019, anirà a càrrec de la investigadora de la UAB Carmina Crusafon, membre del comitè científic i assessor d’aquest projecte, inclòs ara dins de l’OCC (InCom-UAB).

– El grup d’investigació Grup Internacional d’Estudis sobre Comunicació i Cultura (2017/SGR-760), coordinat per Amparo Huertas Bailén, renova el seu reconeixement com a grup consolidat i, de cara al futur, queda pràcticament garantit respondre als requeriments necessaris per optar a rebre finançament en el marc de la convocatòria dels SGR.

– L’obtenció de finançament en convocatòries competitives. S’estan duent a terme dos projectes: un d’investigació, coordinat per la directora del centre, al voltant del tractament del diàleg interreligiós a TV3, que ha rebut finançament de la Direcció General d’Afers Religiosos, del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya; i un de cooperació al marc de la Càtedra Unesco de Comunicació (InCom-UAB), coordinat per Maria Corominas i Maria Dolores Montero, que compte amb el suport de la Fundació Autònoma Solidària (FAS). A més, diferents membres del centre formen part de projectes no liderats per l’InCom-UAB. De cara al balanç del 2018, destaca la participació de Carme Ferré Pavia al projecte “Politainment en el entorno de la posverdad: nuevas narrativas, clickbait y gamificación» (CSO2017-84472-R), liderat per Salomé Berrocal (Universidad de Valladolid).

– Les activitats desenvolupades amb altres entitats. A títol d’exemple, es va mencionar la col·laboració amb el FICAB, Festival Internacional de Cinemes Africans de Catalunya.

– La consolidació de l’activitat editorial amb la col·lecció pròpia d’eBooks (dirigida per José Luis Terrón) i la col·lecció Atlántica (en col·laboració amb l’Editorial UOC i dirigida per Amparo Huertas Bailén i Denise Cogo), així com la signatura d’un nou conveni, amb l’editorial Héroes de Papel (coordinat per Ruth S. Contreras, OCVE InCom-UAB/UVic-UCC).

– La internacionalització del centre, una prova de la qual són les estades d’investigació i les visites rebudes. Durant el 2018, 20 persones de set països diferents (Brasil, Mèxic, Moçambic, Itàlia, República Dominicana, Equador i Algèria) han estat en contacte directe amb el nostre centre.

#EstemPreparats
De cara al 2019, es presenten reptes molt importants. Entre ells, en destaquen dos. En primer lloc, volem treballar amb una nova perspectiva la Càtedra Unesco de Comunicació (InCom-UAB), aplicant una mirada més transversal tenint en compte totes les iniciatives que s’estan realitzant al centre d’investigació. En segon lloc, i després d’una important renovació tecnològica, gestionada per Ramon G. Sedó (membre de l’InCom-UAB) durant el 2018, s’estrenarà una nova imatge digital del Portal de la Comunicació (InCom-UAB), coincidint amb el seu 18è aniversari.

 

El InCom-UAB hace balance del 2018 en su reunión anual

En la reunión anual del consejo del InCom-UAB, celebrada el pasado 13 de diciembre, Amparo Huertas Bailén hizo énfasis en la viabilidad económica del centro, a pesar de la fuerta crisis que están sufriendo las universidades

Bellaterra, 17-12-2018. Amparo Huertas Bailén, directora del Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB), presidió por tercer año consecutivo la reunión del Consejo del Instituto, que se llevó a cabo el jueves 13 de diciembre en la Sala de Juntas de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (UAB). El Consejo está formado por 29 de los 63 miembros del censo de este centro de investigación.

Amparo Huertas Bailén inició su intervención explicando los esfuerzos y medidas aplicadas durante 2018 para garantizar la viabilidad económica del InCom-UAB. Por un lado, el centro ha tenido que reducir su plantilla —en concreto, ha prescindido de una de las tres plazas que financiaba— y, por el otro, se han realizado distintas gestiones con el fin de incrementar los ingresos vía convenios, contratos y facturaciones. Como resultado de este plan estratégico, en este momento se puede garantizar la viabilidad económica del centro, afirmó Huertas Bailén.

Durante este año, se han incorporado al censo del InCom-UAB cerca de 10 personas y se han producido más de 20 bajas. Entre ellas, cabe destacar la baja de Miquel Gómez Benosa a raíz de su jubilación. Miquel Gómez Benosa ha sido coordinador general del InCom-UAB (desde su creación) y del Centre d’Estudis Olímpics i de l’Esport (CEO-UAB). Aprovechamos este espacio para agradecerle públicamente su dedicación. Y, muy especialmente, todo su esfuerzo para mantener vivo nuestro centro.

Durante su intervención, la directora del InCom-UAB resaltó distintos ámbitos de trabajo:

– El éxito de la actividad presencial del año 2018, las III Jornadas Internacionales Comunicación y Salud: #HablamosdeVIH?, coordinadas por SCOMLab del InCom-UAB, dirigido por José Luis Terrón.

– La puesta en marcha del décimo volumen del Informe de la comunicació a Catalunya, que corresponde al bienio 2017-2018, editado por Marta Civil i Serra y Bernat López, ambos miembros del InCom-UAB. Su presentación, prevista para octubre de 2019, irá a cargo de la investigadora de la UAB Carmina Crusafon, miembro del comité científico y asesor de este proyecto, incluido dentro del OCC (InCom-UAB).

– El grupo de investigación Grup Internacional d’Estudis sobre Comunicació i Cultura (2017/SGR-760), coordinado por Amparo Huertas Bailén, renueva su reconocimiento como grupo consolidado y, de cara al futuro, queda prácticamente garantizado responder a los requerimientos necesarios para optar a recibir financiación en el marco de la convocatoria de los SGR.

– La obtención de financiación en convocatorias competitivas. Se están llevando a cabo dos proyectos: uno de investigación, coordinado por la directora del centro, acerca del tratamiento del diálogo interreligioso en TV3, que ha recibido financiación de la Dirección General de Asuntos Religiosos, del Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya; y uno de cooperación en el marco de la Cátedra Unesco de Comunicación (InCom-UAB), coordinado por Maria Corominas y María Dolores Montero, que cuenta con el apoyo de la Fundació Autònoma Solidària (FAS). Además, distintos miembros del centro forman parte de proyectos no liderados por el InCom-UAB. De cara al balance de 2018, destaca la participación de Carme Ferré Pavia en el proyecto “Politainment en el entorno de la posverdad: nuevas narrativas, clickbait y gamificación» (CSO2017-84472-R), liderado por Salomé Berrocal (Universidad de Valladolid).

– Las actividades desarrolladas con otras entidades. A título de ejemplo, se mencionó la colaboración con el FICAB, Festival Internacional de Cines Africanos de Catalunya.

– La consolidación de la actividad editorial con la colección propia de eBooks (dirigida por José Luis Terrón) y la colección Atlántica (en colaboración con la Editorial UOC y dirigida por Amparo Huertas Bailén y Denise Cogo), así como la firma de un nuevo convenio, con la editorial Héroes de Papel (coordinado por Ruth S. Contreras, OCVE InCom-UAB/UVic-UCC).

– La internacionalización del centro, una prueba de la cual son las estancias de investigación y visites recibidas. Durante 2018, 20 personas de siete países distintos (Brasil, México, Mozambique, Italia, República Dominicana, Ecuador y Argelia) han estado en contacto directo con nuestro centro.

#EstamosPreparados
De cara a 2019, se presentan retos muy importantes. Entre ellos, destacan dos. En primer lugar, queremos trabajar con una nueva perspectiva la Cátedra Unesco de Comunicación (InCom-UAB), aplicando una mirada más transversal teniendo en cuenta todas las iniciativas que se están realizando en el centro de investigación. En segundo lugar, y después de una importante renovación tecnológica, gestionada por Ramon G. Sedó (miembro del InCom-UAB) durante 2018, se estrenará una nueva imagen digital del Portal de la Comunicación (InCom-UAB), coincidiendo con su 18º aniversario.

Recientemente el centro también ha puesto en marcha un perfil en Twitter (@incomuab). Como no podía ser de otra forma, el hashtag asociado es #EstamosPreparados.