L’investigador de l’InCom-UAB Simón Vialás Fernández defensa la seva tesi doctoral

Simón Vialás Fernández, membre de l’InCom-UAB, ha defensat la seva tesi doctoral, que porta per títol Producción orientada al procomún en el documental español. La tesi ha estat dirigida per José Luis Terrón, director de l’Observatori de Comunicació i Salut de l’InCom-UAB, dins del programa d’estudis de doctorat 'Continguts de comunicació en l’era digital’, del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat de la UAB

Bellaterra, 22–09–2017. La tesi pretén explorar i valorar altres formes de produir continguts audiovisuals. Aquest interès es fonamenta en la preocupació per la creixent mercantilització de la comunicació i de la cultura com a conseqüència de les dinàmiques del model econòmic neoliberal i del capitalisme cognitiu. Davant d’aquesta tendència mercantilitzadora, les mobilitzacions socials que reivindiquen el procomú han pres força a través de practiques concretes que generen i defensen els comuns. Aquestes practiques contribueixen al desenvolupament d’una nova institucionalitat adaptada a les possibilitats que ofereix el paradigma tecnològic i participatiu contemporani, proposant-se així com un tercer model de gestió i regulació social que fa front a les institucions dominants: mercat i indústria creativa.

El procomú com a concepte i com a pràctica per a la sostenibilitat i la justícia social, planteja de quina manera es poden dur a terme aquests objectius. A grans trets, es pot pensar que el procomú audiovisual fa referència als continguts que són lliurement accessibles o utilitzables. No obstant això, aquesta visió centrada en els recursos resulta del tot parcial, ja que aquests són el resultat de tota una activitat creativa complexa en la qual intervenen variables econòmiques, culturals, socials i polítiques. El procomú audiovisual és, per tant, el sistema social que posa en relació a les persones i comunitats (públics i productors), amb els recursos dels quals disposen (continguts, mitjans de producció, coneixement, experiències) i les formes de gestió i cures que estableixen de forma comunitària (normes, llicències, codis ètics).

L’elecció de central l’objecte d’estudi sobre la producció de documentals es justifica per ser un gènere que a priori manté certs paral·lelismes amb el procomú. Es planteja d’aquesta manera, la possibilitat d’entendre el documental com a procomú, en tant que és un contingut cultural que tendeix a convertir-se en bé públic i una pràctica en la qual s’interrelacionen els productors, amb les realitats representades i els seus públics.

La tesi se caracteritza per l'originalitat en l’abordatge de la producció. A partir del procomú es vol contribuir a enriquir el debat i la investigació en l’àrea de la comunicació, introduint aquesta perspectiva d’estudi i de pràctica productiva.

 

El investigador del InCom-UAB Simón Vialás Fernández defiende su tesis doctoral

Simón Vialás Fernández, miembro del InCom-UAB, ha defendido su tesis doctoral, que lleva por título Producción orientada al procomún en el documental español. La tesis ha sido dirigida por José Luis Terrón, director del Observatorio de Comunicación y Salud del InCom-UAB, dentro del programa de estudios de doctorado 'Contenidos de comunicación en la era digital', del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la UAB

Bellaterra, 22–09–2017.La tesis pretende explorar y valorar otras formas de producir contenidos audiovisuales. Este interés se fundamenta en la preocupación por la creciente mercantilización de la comunicación y de la cultura como consecuencia de las dinámicas del modelo económico neoliberal y del capitalismo cognitivo. Frente a esta tendencia mercantilizadora, las movilizaciones sociales que reivindican el procomún han cobrado fuerza a través de prácticas concretas que generan y defienden los comunes. Estas prácticas contribuyen al desarrollo de una nueva institucionalidad adaptada a las posibilidades que ofrece el paradigma tecnológico y participativo contemporáneo, proponiéndose así como un tercer modelo de gestión y regulación social que haga frente a las instituciones dominantes: mercado e industria creativa.

El procomún como concepto y como práctica para la sostenibilidad y la justicia social, plantea de qué manera se pueden llevar a cabo estos objetivos. A grandes rasgos, se puede pensar que el procomún audiovisual hace referencia a los contenidos que son libremente accesibles o utilizables. No obstante, esta visión centrada en los recursos resulta del todo parcial, ya que éstos son en el resultado de toda una actividad creativa compleja en la que intervienen variables económicas, culturales, sociales y políticas. El procomún audiovisual es, por tanto, el sistema social que pone en relación a las personas y comunidades (públicos y productores), con los recursos de los que disponen (contenidos, medios de producción, conocimiento, experiencias) y las formas de gestión y cuidados que establecen de forma comunitaria (normas, licencias, códigos éticos).

La elección de centrar el objeto de estudio sobre la producción de documentales se justifica por ser un género que a priori mantiene ciertos paralelismos con el procomún. Se plantea de este modo, la posibilidad de entender el documental como procomún, en tanto que es un contenido cultural que tiende a convertirse en bien público y una práctica en la que se interrelacionan los productores, con las realidades representadas y sus públicos.

La tesis se caracteriza por la originalidad en el abordaje de la producción. A partir del procomún se quiere contribuir a enriquecer el debate y la investigación en el área de la comunicación, introduciendo esta perspectiva de estudio y de práctica productiva.