L’OCC InCom-UAB publica dues guies destinades a enfortir la cohesió social a Catalunya des de la comunicació

Arran d'un projecte d'investigació competitiu finançat per la Generalitat de Catalunya sobre una mostra de dones musulmanes procedents del Magrib, s'han publicat —en el marc de l'Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB)— dos documents adreçats a millorar el tractament periodístic de l'islam i a reduir l'escletxa digital

Bellaterra, 26–07–2017. A partir del projecte "Religió i consum mediàtic a contextos post-migratoris, la mirada de les dones musulmanes procedents del Magrib a Catalunya (RELIG 2015 00016)", finançat per la Direcció General d’Afers Religiosos (Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge – Generalitat de Catalunya) i amb la col·laboració de l'Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), s'han pogut elaborar dos documents. La investigació ha estat coordinada per Amparo Huertas Bail, directora de l'InCom-UAB, i amb aquest material es vol garantir la transferència del coneixement adquirit.

Ambdós documents són resultat directe del treball qualitatiu realitzat sobre una mostra formada per 25 dones procedents del nord d'Àfrica residents a Catalunya. A partir de l’anàlisi de les entrevistes realitzades, ha estat possible redactar un decàleg adreçat a afavorir un tractament mediàtic inclusiu de l’islam i, en segon lloc, una llista de recomanacions útils per a la posada en marxa de projectes destinats a incrementar l’empoderament tecnològic de les dones musulmanes migrants.

Per un tractament mediàtic inclusiu de l'islam

Guia de recomanacions per a la planificació de projectes destinats a incrementar l’empoderament tecnològic de les dones musulmanes migrants

 

L’OCC InCom-UAB publica dos guías destinadas a fortalecer la cohesión social en Catalunya desde la comunicación

A raíz de un proyecto de investigación competitivo financiado por la Generalitat de Catalunya sobre una muestra de mujeres musulmanas procedentes del Magreb, se han publicado —en el marco del Observatorio de la Comunicación en Cataluña (OCC InCom-UAB)— dos documentos dirigidos a mejorar el tratamiento periodístico del islam y a reducir la brecha digital

Bellaterra, 26–07–2017. A partir del proyecto "Religió i consum mediàtic a contextos post-migratoris, la mirada de les dones musulmanes procedents del Magrib a Catalunya (RELIG 2015 00016)" ["Religión y consumo mediático en contactos post-migratorios, la mirada de las mujeres procedentes del Magreb en Catalunya (RELIG 2015 00016)"] financiado por la Dirección General de Asuntos Religiosos (Departamento de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda – Generalitat de Catalunya) y con la colaboración de la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR), se han podido elaborar dos documentos. La investigación ha sido coordinada por Amparo Huertas Bailén, , y con este material se quiere garantizar la transferencia de conocimiento adquirido.

Ambos documentos son resultado directo del trabajo cualitativo realizado sobre una muestra formada por 25 mujeres procedentes del Norte de África residentes en Cataluña. A partir del análisis de las entrevistas realizadas, ha sido posible redactar un decálogo dirigido a favorecer un tratamiento mediático inclusivo del islam y, en segundo lugar, una lista de recomendaciones útiles para la puesta en marcha de proyectos destinados a incrementar el empoderamiento tecnológico de las mujeres musulmanes migrantes.

Per un tractament mediàtic inclusiu de l'islam

Guia de recomanacions per a la planificació de projectes destinats a incrementar l’empoderament tecnològic de les dones musulmanes migrants