José Luis Terrón coedita un monogràfic de la revista Communication Papers, dedicat a la comunicació científica

La convocatòria per a la recepció d’originals està oberta fins el 30 de novembre i es dirigeix tant a l’àmbit acadèmic com al sector professional (emprenedors, periodistes, etc…) i també a aquelles persones que tracten la comunicació científica des de la comunicació informal

Bellaterra/Girona, 18-10-2017. José Luis Terrón, director de l’Observatori de Comunicació i Salut (InCom-UAB) i membre de l’InCom-UAB, coedita el monogràfic de Communication Papers dedicat a la comunicació científica (“La comunicació científica: dels comunicadors científics als científics comunicadors”), juntament amb Carmen Echazarreta, editora de la revista i també membre de l’InCom-UAB. La convocatòria per a la recepció d’originals es tanca el proper 30 de novembre.

En la convocatòria podem llegir: “La comunicació científica, en les seves moltes i diverses manifestacions (divulgació, subministrament massiu, xarxes socials, responsabilitat professional, activitats formals i informals), es troba actualment sota una gran pressió degut principalment a dos factors claus: en primer lloc, no s’estan fent avenços significatius en la cultura científica; de fet, aquesta inclús està involucionant a les societats occidentals. En segon lloc, degut a la doble funció dels científics en qualitat de comunicadors i de comunicadors en qualitat de científics (…).

Els científics encara no estan suficientment convençuts de la utilitat i la necessitat de comunicar els seus avenços en investigació, mentre que els periodistes i altres comunicadors moderns encara no estan convençuts que els científics siguin capaços de comunicar-se de manera eficaç i innovadora. La percepció que té l públic dels científics, unida a prejudicis sexistes, són dos campus dignes de consideració referent a això. La relació entre l’art i la ciència, i inclús el debat sobre si la ciència realment és també cultura, són altres dels temes que valdria la pena analitzar.

Aquesta edició de Communication Papers aborda aquestes qüestions i acceptarà contribucions que aprofundeixin en la relació entre dos o més elements implicats en la comunicació científica. Seran ben benvingudes comunicacions sobre la funció d’investigadors, científics, mitjans de comunicació, xarxes socials, internet, comunicadors, universitats, instituts de recerca, comunicació informal, emprenedors locals i qualsevol tema digne de tenir en compte en vistes a millorar la comunicació científica, i potser d’alterar-la per obligar-la a entrar en una nova era (…)”.

Communication Papers és una revista d’investigació científica, iniciativa del grup de recerca Anàlisi de la Recpeció de les Pantalles Audiovisuals (ARPA) de la Universitat de Girona i integrada a la Plataforma Latina de Revistas de Comunicación (PlatCom). Les seves editores són Carmen Echazarreta, també membre de l’InCom-UAB, i Nuria Puig.

Per a més informació:

Web Communication Papers – ‘call for papers’ del monogràfic

 

José Luis Terrón coedita un monográfico de la revista Communication Papers, dedicado a la comunicación científica

La convocatoria para la recepción de originales está abierta hasta el 30 de noviembre y se dirige tanto al ámbito académico como al sector profesional (emprendedores, periodistas, etc…) y también a aquellas personas que traten la comunicación científica desde la comunicación informal

Bellaterra/Girona, 18-10-2017. José Luis Terrón, director del Observatorio de Comunicación y Salud (InCom-UAB) y miembro del InCom-UAB, coedita el monográfico de Communication Papers dedicado a la comunicación científica (“La comunicación científica: de los comunicadores científicos a los científicos comunicadores”), junto a Carmen Echazarreta, editora de la revista y también miembro del InCom-UAB. La convocatoria para la recepción de originales se cierra el próximo 30 de noviembre.

En la misma podemos leer: “La comunicación científica, en sus muchas y diversas manifestaciones (divulgación, suministro masivo, redes sociales, responsabilidad profesional, actividades formales e informales), se encuentra actualmente bajo una gran presión debido principalmente a dos factores claves: en primer lugar, no se están haciendo avances significativos en la cultura científica; de hecho, esta incluso está involucionando en las sociedades occidentales. En segundo lugar, debido a la doble función de los científicos en calidad de comunicadores y de comunicadores en calidad de científicos (…).

Los científicos todavía no están suficientemente convencidos de la utilidad y la necesidad de comunicar sus avances en investigación, mientras que los periodistas y otros comunicadores modernos todavía no están convencidos de que los científicos sean capaces de comunicarse de manera eficaz e innovadora. La percepción que tiene el público de los científicos, unida a prejuicios sexistas, son dos campos dignos de consideración a este respecto. La relación entre el arte y la ciencia, e incluso el debate acerca de si la ciencia realmente es también cultura, son otros de los temas que valdría la pena analizar.

Esta edición de Communication Papers aborda estas cuestiones y aceptará contribuciones que profundicen en la relación entre dos o más elementos implicados en la comunicación científica. Serán bienvenidas comunicaciones sobre la función de investigadores, científicos, medios de comunicación, redes sociales, internet, comunicadores, universidades, institutos de investigación, comunicación informal, emprendedores locales y cualquier tema digno de tener en cuenta con vistas a mejorar la comunicación científica, y quizás de alterarlo para obligarlo a entrar en una nueva era (…)”.

Communication Papers es una revista de investigación científica, iniciativa del grupo de investigación Anàlisi de la Recpeció de les Pantalles Audiovisuals (ARPA) de la Universitat de Girona e integrada en la Plataforma Latina de Revistas de Comunicación (PlatCom). Sus editoras son Carmen Echazarreta, también miembro del InCom-UAB, y Nuria Puig.

Para más información:

Web Communication Papers – ‘call for papers’ del monográfico