La investigadora Marta Civil i Serra, autora del capítol sobre els estudis i la recerca en comunicació de l’Informe de la comunicació a Catalunya 2013–2014

El text analitza l’evolució de l’oferta i la demanda dels graus en comunicació a les dotze universitats catalanes, i per primera vegada aporta dades sobre matriculació a màsters oficials i doctorats, a més a més d’aprofundir en la producció científica en comunicació.

Bellaterra, 07–07–2015. La investigadora de l’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB), Marta Civil i Serra, és l’autora del capítol “Els estudis universitaris i la recerca en comunicació”, que forma part de l’Informe de la comunicació a Catalunya 2013–2014, la vuitena edició d’aquesta obra col·lectiva biennal, presentada el 29 de juny, a Barcelona.

Durant el bienni 2013–2014, a Catalunya, els estudis universitaris han estat marcats per l’aprovació de la nova llei educativa LOMCE, d’abast estatal, i d’un reial decret que obre la possibilitat que els graus, actualment de quatre anys de durada, puguin passar a ser de tres, a partir del curs 2016–2017. El capítol descriu l’evolució de l’oferta i la demanda dels graus en comunicació a Catalunya i, per primera vegada, aporta dades sobre matriculació a màsters oficials i doctorats, amb dades procedents de l’aplicatiu Uneix de la Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya.

En l’àmbit de la producció científica, aprofundeix en l’entrada en vigor del programa europeu Horitzó 2020, els projectes d’R+D liderats per investigadors d’universitats catalanes finançats pel Govern estatal, el nou mapa de grups de recerca reconeguts per la Generalitat de Catalunya i les tesis doctorals en comunicació defensades a les universitats catalanes durant els anys 2013 i 2014.

El capítol es tanca amb una síntesi del bienni i els principals reptes, entre els quals l’autora destaca el paper que tindrà el Consell Interuniversitari de Catalunya en la definició del nou model universitari català.

“A Catalunya, els estudis universitaris de grau, màsters oficials i doctorat han protagonitzat una tendència a l’alça, durant el bienni 2013–2014, tant en nombre de titulacions com d’alumnes, fet que en confirma la consolidació. Si comparem l’oferta a les dotze universitats de Catalunya (set de públiques i cinc de privades) del curs 2012–2013 respecte al curs 2013–2014, en l’àmbit de les ciències socials i les humanitats, els graus en comunicació passen de 33 a 38, amb un total de 18 titulacions diferents; mentre que els màsters oficials creixen considerablement, de 24 a 35, i l’oferta de doctorat viu un lleu augment, de 14 a 16. Pel que fa a matriculacions, els estudiants de grau que accedeixen a primer curs són 3.252, mentre que el total d’alumnes matriculats en els diferents cursos són 12.146, unes xifres a l’alça respecte als 3.157 i 10.661 del curs 2012–2013. Pel que fa al tercer cicle, el curs 2013–2014, un total de 854 alumnes es matriculen a màsters oficials, i 448, a estudis de doctorat en Comunicació.

En l’àmbit dels projectes d’R+D en comunicació finançats pel Ministeri d’Economia i Competitivitat en les convocatòries de l’any 2013, 7 projectes liderats per investigadors catalans són finançats en la modalitat d’Excel·lència i 6 en la de Reptes de la Societat.
L’any 2014 es configura el nou mapa de grups de recerca reconeguts per la Generalitat de Catalunya per al període 2014–2016. Del total de 1.652 grups reconeguts, 34 són de l’àmbit de comunicació, xifra que suposa un augment de 14 grups respecte de l’anterior convocatòria, de 2009–2013. Si ho analitzem per modalitats, 5 grups són reconeguts com a emergents, i 29, com a consolidats (només 7 d’aquests aconsegueixen finançament).

En l’àmbit de la producció científica de tesis doctorals, hem detectat un total de 103 tesis doctorals en comunicació defensades a les universitats catalanes durant els anys 2013 i 2014, en ciències socials i humanitats, un augment del 14,44% respecte de les 90 tesis que es van defensar a Catalunya en comunicació durant el bienni anterior. (…)”

Marta Civil i Serra ha participat com a autora en les diverses edicions de l’Informe de la comunicació a Catalunya i des del bienni 2005–2006 n’ha estat també coeditora. Per a l’edició 2013–2014, ha compartit les tasques de coedició amb Joan M. Corbella Cordomí, Carme Ferré Pavia i Joan Sabaté i Salazar.

Per a més informació:

Web Informe

 

La investigadora Marta Civil i Serra, autora del capítulo sobre los estudios y la investigación en comunicación del Informe de la comunicació a Catalunya 2013–2014

El texto analiza la evolución de la oferta y la demanda de los grados en comunicación en las doce universidades catalanas, y por primera vez aporta datos sobre matriculación en másters oficiales y doctorados, además de profundizar en la producción científica en comunicación.

Bellaterra, 15–07–2015. La investigadora del Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB), Marta Civil i Serra, es la autora del capítulo “Els estudis universitaris i la recerca en comunicación” [“Los estudios universitarios y la investigación en comunicación”], que forma parte del Informe de la comunicació a Catalunya 2013–2014 [Informe de la comunicación en Cataluña 2013–2014], la octava edición de esta obra colectiva bienal, presentada el 29 de junio, en Barcelona.

Durante el bienio 2013–2014, en Cataluña, los estudios universitarios han estado marcados por la aprovación de la nueva ley educativa LOMCE, de alcance estatal, y de un real decreto que abre la posibilidad que los grados, actualment de cuatro años de duración, puedan pasar a ser de tres, a partir del curso 2016–2017. El capítulo describe la evolución de la oferta y la demanda de los grados en comunicación en Cataluña y, por primera vez, aporta datos sobre matriculación a másters oficiales y doctorados, con datos procedentes del aplicativo Uneix de la Secretaría de Universidades e Investigación de la Generalitat de Catalunya.

En el ámbito de la producción científica, profundiza en la entrada en vigor del programa europeo Horizonte 2020, los proyectos de I+D liderados por investigadores de universidades catalanas financiados por el Gobierno estatal, el nuevo mapa de grupos de investigación reconocidos por la Generalitat de Catalunya y las tesis doctorales en comunicación defendidas en las universidades catalanes durante los años 2013 y 2014.

El capítulo se cierra con una síntesis del bienio y los principales retos, entre los cuales la autora destaca el papel que tendrá el Consejo Interuniversitario de Catalunya en la definición el nuevo modelo universitario catalán.

“En Cataluña, los estudios de grado, másters oficiales y doctorado han protagonizado una tendència al alza, durante el bienio 2013–2014, tanto en número de titulaciones como de alumnos, hecho que confirma su consolidación. Si comparamos la oferta en las doce universidades de Catalunya (siete de públicas y cinco de privadas) del curso 2012–2013, respecto al curso 2013–2014, en el ámbito de las ciències sociales y las humanidades, los grados en comunicación pasan de 33 a 38, con un total de 18 titulaciones diferentes; mientras que los másters oficiales crecen considerablemente, de 24 a 35, y la oferta de doctorado vive un ligero aumento, de 14 a 16. En relación a matriculaciones, los estudiantes de grado que acceden a primer curso son 3.252, mientras que el total de alumnos matriculados en los distintos cursos son 12.146, unas cifras al alza respecto a los 3.157 i 10.661 del curso 2012–2013. Con respecto al tercer ciclo, el curso 2013–2014, un total de 854 alumnos se matriculan a másters oficiales, y 448, en estudios de doctorado en Comunicación.

En el ámbitode los proyectos de I+D en comunicación financiados por el Ministerio de Economía y Competitividad en las convocatorias del año 2013, 7 proyectos liderados por investigadores catalanes son financiados en la modalidad de Excelencia y 6 en la de Retos de la Sociedad.

En el año 2014 se configura el nuevo mapa de grupos de investigación reconocidos por al Generalitat de Catalunya para el periodo 2014–2016. Del total de 1.652 grupos reconocidos, 34 son del ámbito de comunicació, cifra que supone un aumento de 14 grupos respecto de la anterior convocatoria, de 2009–2013. Si lo analizamos por modalidades, 5 grupos son reconocidos como emergentes, y 29, como consolidados (solo 7 de estos consiguen financiación).

En el ámbito de la producción científica de tesis doctorales, hemos detectado un total de 103 tesis doctorales en comunicación defendidas en las univerisdades catalanas durante los años 2013 y 2014, en ciencias sociales y humanidades, un aumento del 14,44% respecto de las 90 tesis que se defendieron en Catalunya en comunicación durante el bienio anterior. (…)”

Marta Civil i Serra ha participado como autora en las distintas ediciones del Informe de la comunicació a Catalunya y desde el bienio 2005–2006 ha sido también coeditora de la publicación. Para la edición 2013–2014, ha compartido las tareas de coedición con Joan M. Corbella Cordomí, Carme Ferré Pavia y Joan Sabaté i Salazar.

Para más información:

Web Informe