L’InCom-UAB ha presentat l’Informe de la comunicació a Catalunya 2013–2014

L'InCom-UAB elabora, cada dos anys, un informe on s'analitza la situació del sector de la comunicació a Catalunya. L'última edició estudia el període 2013–2014 i reflecteix una certa recuperació econòmica i un estat de "perplexitat" davant dels nous hàbits de consum

Barcelona, 30–06–2015. L'Informe de la comunicació a Catalunya 2013–2014, elaborat per l'Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB), es va presentar el 29 de juny en un acte institucional al Palau Robert de Barcelona en què van participar el rector de la UAB, Ferran Sancho; el secretari de Comunicació del Govern de la Generalitat, Josep Martí; el director general de Comunicació i Gabinet de Presidència de Gas Natural Fenosa, Jordi García Tabernero; i el director de l'InCom-UAB, José Luis Terrón. L'estudi es pot consultar al web de l’InCom-UAB.

Terrón va presentar l'informe destacant la singularitat de la seva "mirada holística" que abasta el sector de la comunicació de manera global. Va mostrar el nou web on es pot consultar l'última edició de l'informe i les anteriors i va desitjar que aquest treball resulti "útil" per als diferents agents implicats al sector.

Tot seguit, Carme Ferré, professora del Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura de la UAB, va resumir les conclusions de l'informe en representació dels editors del mateix, que indiquen, en síntesi, que la situació del sector comunicatiu els anys 2013 i 2014 ha representat "un petit respir de la crisi que no se sap si continuarà".

Segons Ferré, la tendència general d'aquest període es pot descriure com un estat de "perplexitat davant de models de consum" que no estan sent acompanyats per "nous models de negoci" adaptats. Destaca especialment, a tots els àmbits estudiats, l'impacte de la digitalització. Com a dada significativa, va exposar que, en el període estudiat, "la navegació mòbil ha augmentat més del 300%", fent que les tauletes tàctils i els smartphones ja hagin desbancat els ordinadors com a mitjans hegemònics.

Per sectors, Ferré va destacar algunes dades rellevants, com ara l'empitjorament de tots els indicadors pel que fa a la premsa escrita, la baixada d'ingressos publicitaris i la recuperació de les subvencions a la ràdio o l'augment del consum no lineal de televisió davant de la disminució del consum lineal.

Va explicar també que "ha augmentat l'ocupació" al sector de la publicitat, que ha pujat el consum a diferents indústries culturals (llibres, videojocs, música) però els ingressos no han acompanyat aquest increment i que el sector del cinema ha patit una "retracció galopant". Ferré es va referir també al capítol monogràfic de l'informe sobre comunicació empresarial i institucional, que constata la tendència a "reforçar els canals propis" en paral·lel a la crisi dels mitjans de comunicació tradicionals.

Forts en ciències socials

El rector va felicitar els autors de l'informe i va agrair la col·laboració de les diferents institucions implicades. Sancho va destacar la "transversalitat i la credibilitat" d'un treball realitzat per un equip interuniversitari i va afirmar que la continuïtat d'aquest projecte, que arriba enguany a la vuitena edició, "parla molt bé de la tasca realitzada per l'InCom" i demostra que, "a Catalunya, també podem ser forts en recerca en ciències socials i humanes".

García Tabernero va afirmar que l'informe és "molt important" per a Gas Natural Fenosa perquè "analiltzar la situació dels mitjans i de la indústria cultural indica com evoluciona el país". I, de cara al futur, va reflexionar que "s'ha de treballat en el repte de la rendibilitat perquè és el que manté l'estructura dels mitjans".

Finalment, Martí va assegurar que l'informe "ha resultat una eina molt útil" per a la seva tasca al capdavant de la Secretaria de Comunicació i va opinar que, al sector, troba a faltar "una mica més d'ambició, de compromís i de valor per atrevir-nos a posar debats sobre la taula", com ara la qüestió de l'aplicació dels recursos econòmics.

Un equip interuniversitari

La situació del sector de la comunicació durant el període 2013–2014 és analitzat en cinc apartats diferents: marc general de la comunicació a Catalunya, situació dels mitjans i indústria de la comunicació, comunicació empresarial i institucional, estudis universitaris i recerca en comunicació, i tendències i fites per als propers anys.

L'informe ha estat elaborat per 23 autors procedents de sis universitats catalanes que ha estat coordinat per un equip editor format per Marta Civil i Serra, Joan M. Corbella Cordomí, Carme Ferré Pavia, i Joan Sabaté i Salazar. Compta amb un pròleg de Joan Manuel Tresserras, professor del Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura de la UAB i exconseller de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat.

L’Informe de la comunicació a Catalunya 2013–2014 ha comptat amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de Gas Natural Fenosa i la subscripció institucional de l’Ajuntament de Barcelona, el Col·legi de Periodistes de Catalunya i la Societat Catalana de Comunicació, filial de l’Institut d’Estudis Catalans.

Text notícia: Lucas Santos (Gabinet de premsa UAB)

Fotografia: Jordi Pareto

Per a més informació:

Web Informe de la Comunicació a Catalunya (InCom-UAB)

Notícies relacionades web InCom-UAB:

25–06–2014
Gas Natural Fenosa i l'InCom-UAB signen l'acord per a la 8a edició de l'Informe de la Comunicació a Catalunya

12–12–2014
Reunió de treball dels autors de l’Informe de la comunicació a Catalunya 2013–2014 amb membres de la Fundacc, el dia 12 de desembre, a Bellaterra

18–02–2015
L'Ajuntament de Barcelona renova el seu suport com a subscriptor institucional de l'Barcelona renueva su apoyo como subscritor institucional de l'Informe de la Comunicació a Catalunya

15–04–2015
El Col·legi de Periodistes de Catalunya renova el seu suport com a subscriptor institucional de l’Informe de la comunicació a Catalunya

19–06–2015
La Societat Catalana de Comunicació, filial de l’Institut d’Estudis Catalans, renova el seu suport com a subscriptor institucional de l’Informe de la comunicació a Catalunya

23–06–2015
L’InCom-UAB presenta l’Informe de la comunicació a Catalunya 2013–2014 el proper dilluns 29 de juny

 

El InCom-UAB ha presentado el Informe de la comunicació a Catalunya 2013–2014

El InCom-UAB elabora, cada dos años, un informe donde se analiza la situación del sector en Cataluña. La última edición estudia el periodo 2013–2014 y refleja una cierta recuperación económica y un estado de "perplejidad" ante los nuevos hábitos de consumo

Barcelona, 30–06–2015. El Informe de la comunicació a Catalunya 2013–2014, elaborado por el Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB), fue presentado el 29 de junio en un acto institucional en el Palau Robert de Barcelona en el que intervinieron el rector de la UAB, Ferran Sancho; secretario de Comunicación de la Generalitat, Josep Martí; el director general de Comunicación y Gabinete de Presidencia de Gas Natural Fenosa, Jordi García Tabernero; y el director del InCom-UAB, José Luis Terrón. El estudio se puede consultar al web de l’InCom-UAB.

Terrón presentó el informe destacando la singularidad de su "mirada holística" que abarca el sector de la comunicación de manera global. Mostró la nueva web donde se puede consultar la última edición del informe y las anteriores y deseó que este trabajo resulte "útil" para los diferentes agentes implicados en el sector.

A continuación, Carme Ferré, profesora del Departamento de Medios, Comunicación y Cultura de la UAB, expuso las conclusiones del informe en representación de los editores del mismo, que indican, en síntesis, que la situación del sector comunicativo los años 2013 y 2014 ha representado "un pequeño respiro de la crisis que no se sabe si continuará".

Según Ferré, la tendencia general de este periodo se puede describir como un estado de "perplejidad ante modelos de consumo" que no están siendo acompañados por "nuevos modelos de negocio" adaptados. Destaca especialmente, en todos los ámbitos estudiados, el impacto de la digitalización. Como dato siginificativo, expuso que, en el periodo estudiado, "la navegación móvil ha aumentado más del 300%", haciendo que las tabletas y los smartphones ya hayan desbancado los ordenadores como medios hegemónicos.

Por sectores, Ferré destacó algunos datos relevantes, como el empeoramiento de todos los indicadores en cuanto a la prensa escrita, la bajada de ingresos publicitarios y la recuperación de las subvenciones en la radio o el aumento del consumo no lineal de televisión ante la disminución del consumo lineal.

Explicó también que "ha aumentado la ocupación" en el sector de la publicidad, que ha subido el consumo en diferentes industrias culturales (libros, videojuegos, música) pero los ingresos no han acompañado ese incremento y que el sector del cine ha sufrido una "retracción galopante". Ferré se refirió también al capítulo monográfico del informe sobre comunicación empresarial e institucional, que constata la tendencia a "reforzar los canales propios" en paralelo a la crisis de los medios de comunicación tradicionales.

Fuertes en ciencias sociales

El rector felicitó a los autores del informe y agradeció la colaboración de las diferentes instituciones implicadas. Sancho enfatizó la "transversalidad y la credibilidad" de un trabajo realizado por un equipo interuniversitario y afirmó que la continuidad de este proyecto, que llega este año a su octava edición, "habla muy bien de la labor realizada por el InCom" y demuestra que, "en Cataluña, también podemos ser fuertes en investigación en ciencias sociales y humanas".

García Tabernero aseguró que el informe es "muy importante" para Gas Natural Fenosa porque "analiltzar la situación de los medios y de la industrial cultural indica cómo evoluciona el país". Y, de cara al futuro, reflexionó que "hay que trabajado en el reto de la rentabilidad porque es lo que mantiene la estructura de los medios".

Por último, Martí afirmó que el informe "ha resultado una herramienta muy útil" para su labor al frente de la Secretaría de Comunicación y opinó que, en el sector, echa de menos "un poco más de ambición, de compromiso y de valor para atrevernos a poner debates sobre la mesa", como la cuestión de la aplicación de los recursos económicos.

Un equipo interuniversitario

La situación del sector de la comunicación durante el periodo 2013–2014 es analizado en cinco apartados diferentes: marco general de la comunicación en Cataluña, situación de los medios e industria de la comunicación, comunicación empresarial e institucional, estudios universitarios e investigación en comunicación y tendencias y metas para los próximos años.

El informe ha sido elaborado por 23 autores procedentes de seis universidades catalanas que ha sido coordinado por un equipo editor formado por Marta Civil i Serra, Joan M. Corbella Cordomí, Carme Ferré Pavia y Joan Sabaté i Salazar. Cuenta con un prólogo de Joan Manuel Tresserras, profesor del Departamento de Medios, Comunicación y Cultura de la UAB y ex consejero de Cultura y Medios de Comunicación de la Generalitat.

El Informe de la comunicació a Catalunya 2013–2014 ha contado con el apoyo de la Generalitat de Catalunya y el patrocinio de Gas Natural Fenosa y la subscripció institucional del Ayuntamiento de Barcelona, el Col·legi de Periodistes de Catalunya y la Societat Catalana de Comunicació, filial de l’Institut d’Estudis Catalans.

Texto noticia: Lucas Santos (Gabinet de premsa UAB)

Fotografía: Jordi Pareto

Para más información:

Web Informe de la Comunicació a Catalunya (InCom-UAB)

Noticias relacionadas web InCom-UAB:

25–06–2014
Gas Natural Fenosa y el InCom-UAB firman el acuerdo para la 8ª edición del Informe de la Comunicación en Cataluña

12–12–2014
Reunión de trabajo de los autores del Informe de la comunicació a Catalunya 2013–2014 con miembros de la Fundacc, el día 12 de diciembre, en Bellaterra

18–02–2015
El Ayuntamiento de Barcelona renueva su apoyo como subscritor institucional del Informe de la comunicació a Catalunya

15–04–2015
El Col·legi de Periodistes de Catalunya renueva su apoyo como subscritor institucional del Informe de la comunicació a Catalunya

19–06–201
La Societat Catalana de Comunicació, filial del Institut d’Estudis Catalans, renueva su apoyo como subscritor institucional del Informe de la comunicació a Catalunya

23–06–2015
El InCom-UAB presenta el Informe de la comunicació a Catalunya 2013–2014 el próximo lunes 29 de junio