Nou llibre d’Amparo Huertas Bailén sobre les audiències mediàtiques

Yo soy audiencia. Ciudadanía, Público y Mercado és el títol de l’últim llibre d’Amparo Huertas Bailén, publicat a l’Editorial UOC. L’obra és el número 38 de la col·lecció UOCpress.

Barcelona, 22–07–2015. Yo soy audiencia. Ciudadanía, Público y Mercado d’Amparo Huertas Bailén, membre de l’InCom-UAB, aborda la qüestió de las audiències des de tres angles, en qualitat de ciutadania, de públic i de mercat. Però, a més a més, el lector trobarà la perspectiva de gènere de forma transversal.

En primer lloc, s'endinsa en com es defineix el “contingut d'interès social” i es planteja, per exemple, si l'èxit del programa televisiu “Salvados”, presentat per Jordi Évole, és un reflex de la necessitat d'una nova manera de fer periodisme. Davant la il·lusió òptica que produeix el Web 2.0. referent a les possibilitats que ofereix de compartir i co-crear i la contínua pressió a estar connectats, l'autora es qüestiona si realment els nous mitjans estan dirigits a tots els públics. De fet, en el text s'afirma que existeix l’escletxa digital, tant en relació amb l’accés i els usos com amb els discursos que acaben tenint més visibilitat en aquest entorn digital suposadament més participatiu i alternatiu. En segon lloc, es planteja la generalització d'estratègies que tenen les seves arrels en el fenomen “fan” per atrapar els públics. I, finalment, la qüestió de l'audiència com a mercat. Els estudis de mesurament d'audiència són la maquinària que converteix els públics en mercaderia i, en l'actualitat, l'estatus d'aquests sondejos estadístics està trontollant com a conseqüència dels nous reptes que suposa l'entorn digital, davant dels quals no és fàcil donar respostes.

No obstant això, el que realment preocupa Amparo Huertas Bailén és si acabarem perduts entre algoritmes i el conseqüent risc de deixar de saber definitivament el com i el per què del comportament de les audiències.

Per a més informació:

Catàleg Editorial UOC

 

Nuevo libro de Amparo Huertas Bailén sobre las audiencias mediáticas

Yo soy audiencia. Ciudadanía, Público y Mercado es el título del último libro de Amparo Huertas Bailén, publicado en la Editorial UOC. La obra es el número 38 de la colección UOCpress.

Barcelona, 22–07–2015. Yo soy audiencia. Ciudadanía, Público y Mercado de Amparo Huertas Bailén, miembro del InCom-UAB, aborda la cuestión de las audiencias desde tres ángulos, en calidad de ciudadanía, de público y de mercado. Pero, además, el lector encontrará que la perspectiva de género atraviesa todos ellos.

En primer lugar, se adentra en cómo se define el “contenido de interés social” y se plantea, por ejemplo, si el éxito del programa televisivo “Salvados”, presentado por Jordi Évole, es un reflejo de la necesidad de un nuevo modo de hacer periodismo. Ante la ilusión óptica que produce la Web 2.0. en lo que se refiere a las posibilidades que ofrece de compartir y co-crear y la continua presión a estar conectados, la autora se cuestiona si realmente los nuevos medios están dirigidos a todos los públicos. De hecho, en el texto se afirma que existe la brecha digital, tanto en lo que se refiere a acceso y usos como a los discursos que acaban teniendo mayor visibilidad en ese entorno digital supuestamente más participativo y alternativo. En segundo lugar, se plantea la generalización de estrategias que tienen sus raíces en el fenómeno “fan” para atrapar a los públicos. Y, por último, la cuestión de la audiencia como mercado. Los estudios de medición de audiencia son la maquinaria que convierte a los públicos en mercancía y, en la actualidad, el status de estos sondeos estadísticos se está tambaleando como consecuencia de los nuevos retos que supone el entorno digital, ante los que no es fácil dar respuestas.

No obstante, lo que realmente preocupa a Amparo Huertas Bailén es si acabaremos perdidos entre algoritmos y el consecuente riesgo de dejar de saber definitivamente el cómo y el por qué del comportamiento de las audiencias.

Para más información:

Catálogo Editorial UOC