La investigadora Verónica Gil Martínez presentarà una comunicació a les IV Jornades Internacionals de Comunicació i Societat 2015, que es duran a terme a Girona, del 5 al 6 de novembre

La comunicació tracta de la importància de les polítiques d’informació com a reguladores per garantir el compliment dels drets dels ciutadans en matèria d’accés a la informació a les TIC a la regió Sud-Sudest de Mèxic

Bellaterra, 28–10–2015. La investigadora de l’InCom-UAB Verónica Gil Martínez presentarà la comunicació titulada “Políticas de información para integración regional. El caso Sur-sureste de México”, a les Jornades Internacionals de Comunicació i Societat 2015, organitzades pel grup d’investigació Comunicació Social i Institucional de la Universitat de Girona (UdG). Per aquesta quarta edició, l’esdeveniment tractarà sobre “Educació i Comunicació. Reptes i oportunitats en contextos de diversitat” i compta amb el suport de l’InCom-UAB, entre d’altres institucions.

En la comunicació, l’autora aprofundeix en la situació a Mèxic que, amb el decret de Reforma a la Constitució Política dels Estats Units Mexicans en matèria de Telecomunicacions i Competència Econòmica, estableix que es potencialitzaria la qualitat i disponibilitat en els serveis de telecomunicacions, amb un menor cost i que l’Estat té l’obligació de garantir als mexicans el dret d’accés a les TIC. Per aquest motiu, es va crear l’Estratègia Nacional Digital l’objectiu transversal del qual és accelerar la inserció de Mèxic a la Societat de la Informació i del Coneixement.

Perquè aquesta política generi resultats s’han de prendre en consideració tres aspectes. El primer és que cada porció territorial de Mèxic té diferents necessitats: la regió Sud-Sudest al ser la més desigual en comparació amb el Nord i Centre requereix la focalització d’aquesta política que tingui en compte el seu context. El segon aspecte és que les TIC per elles mateixes no generen desenvolupament humà, tanmateix són eines que contribueixen al procés de la inclusió social, la disminució de l’escletxa digital i el combat contra la pobresa, fet que beneficiaria la regió. I per últim el tercer aspecte és que el territori, al ser l’articulador entre el ciberespai i el que és territorial, sí que importa i, per tant, han de tenir-se en compte les característiques del propi territori al dissenyar les polítiques d’informació concretes.

Llicenciada en Comunicació per la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), i estudiant del Postgrau de Ciències Polítiques i Socials a la mateixa universitat, Verónica Gil Martínez realitza una estada predoctoral a l’InCom-UAB, entre setembre i desembre de 2015, tutoritzada pel director de l’institut, José Luis Terrón. Les seves línies prioritàries de recerca són comunicació per al desenvolupament, E-government i polítiques d’informació.

Per a més informació:

Cartell jornades

Web jornades

Notícia relacionada:

L’InCom-UAB col·labora amb la Universitat de Girona en l’organització de les IV Jornades Comunicació i Societat 2015

 

La investigadora Verónica Gil Martínez presentará una comunicación en las IV Jornades Internacionals de Comunicació i Societat 2015, que se llevarán a cabo en Girona, del 5 al 6 de noviembre

La comunicación trata de la importancia de las políticas de información como reguladores para garantizar el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos en materia de acceso a la información y a las TIC en la región Sur-Sureste de México

Bellaterra, 28–10–2015. La investigadora del InCom-UAB Verónica Gil Martínez presentará la comunicación titulada “Políticas de información para integración regional. El caso Sur-Sureste de México”, en las Jornades Internacionals de Comunicació i Societat 2015, organizadas por el grupo de investigación Comunicació Social i Institucional de la Universitat de Girona (UdG). Para esta cuarta edición el evento tratará sobre “Educación y Comunicación. Retos y oportunidades en contextos de diversidad”, y cuenta con el apoyo del InCom-UAB, entre otras instituciones.

En la comunicación, la autora profundiza en la situación en México que, con el decreto de Reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Telecomunicaciones y Competencia Económica, establece que se potencializaría la calidad y disponibilidad en los servicios de telecomunicaciones, con un menor costo y que el Estado tiene la obligación de garantizar a los mexicanos el derecho de acceso a las TIC. Para ello, se creó la Estrategia Nacional Digital cuyo objetivo transversal es acelerar la inserción de México en la Sociedad de la Información y del Conocimiento.

Para que esta política genere resultados se deben tomar en cuenta tres aspectos. El primero es que cada porción territorial de México tiene diferentes necesidades: la región Sur-Sureste al ser la más desigual en comparación con la Norte y Centro requiere la focalización de dicha política que tome en cuenta su contexto: El segundo aspecto es que las TIC por sí solas no generan desarrollo humano, sin embargo, son herramientas que contribuyen al proceso de la inclusión social, la disminución de la brecha digital y el combate contra la pobreza, lo cual beneficiaria a la región. Y por último, el tercer aspecto es que el territorio, al ser el articulador entre el ciberespacio y lo territorial, sí importa y, por lo tanto, deben tenerse en cuenta las características del propio territorio al diseñar las políticas de información concretas.

Licenciada en Comunicación por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y estudiante del Posgrado de Ciencias Políticas y Sociales en la misma universidad, Verónica Gil Martínez realiza una estancia pre-doctoral en el InCom-UAB, entre septiembre y diciembre de 2015, tutorizada por el director del instituto, José Luis Terrón. Sus líneas prioritarias de investigación son Comunicación para el Desarrollo, E-government y políticas de información.

Para más información:

Cartel jornadas

Web jornadas

Noticia relacionada:

El InCom-UAB colabora con la Universidad de Girona en la organización de las IV Jornades Comunicació i Societat 2015