La pàgina de Facebook del Portal de la Comunicació (InCom-UAB) supera els 14.000 seguidors. Els pots conèixer

Durant aquests dies, la pàgina de Facebook del Portal de la Comunicació (InCom-UAB) ha superat els 14.000 seguidors. Potser et demanes sobre quines persones formen part d’aquesta comunitat. A continuació, t'oferim algunes dades i, així, ens anem coneixent. Aquestes són les dades que ens proporciona l'analítica que ens ofereix Facebook.

Bellaterra, 18‒07‒2016. El 49% dels nostres seguidors accedeixen a la pàgina mitjançant dispositius mòbils i hi ha més dones seguidores que homes seguidors: 61% dones i 37% homes. Hem pogut observar que des de la creació de la pàgina el nombre de seguidores ha anat creixent en detriment del nombre de seguidors, qüestió que, entre altres coses, demostra la feminització tant del sector de la comunicació com de l'àmbit acadèmic.

En relació a les franges d'edat, podem observar la Taula 1

Taula 1 – Seguidors pàgina Facebook Portal de la Comunicació (InCom-UAB) per franges d'edat

Font: Dades de Facebook (Elaboració pròpia)

Com es pot apreciar, la franja d'edat amb més pes és la que va des dels 25 als 34 anys, fet que no és cap sorpresa. No obstant, és convenient destacar que a la franja dels 35 als 44 anys hi ha més seguidors que a la dels 18 als 24 anys, 24% envers 17%. Aquests índexs han anat evolucionant amb el temps cap a un augment de l'edat mitjana dels seguidors. Volem subratllar, a més a més, aquest gens menyspreable 7% de persones de més de 55 anys, atès que fa dos anys aquesta proporció era purament residual.

D'altra banda, veiem com a totes les franges d'edat tenim més seguidores que seguidors, a excepció de la franja 55-64, on les proporcions son idèntiques. Com més alta és l'edat, menor és la diferència segons sexe. Això és lògic, atesa la progressiva feminització de la que ja hem parlat.

La Taula 2 mostra el volum de seguidors per país. Hem destacat els 10 més importants, d'un total de 45 païssos (amb un mínim de 5 seguidors).

Taula 2 – Seguidors pàgina Facebook Portal de la Comunicació (InCom-UAB) per països

Font: Dades de Facebook (Elaboració pròpia)

Com ja vam anunciar fa mesos, Mèxic ha esdevingut el país amb més seguidors. La llista mostra una pàgina de ‘fans’ iberoamericans, fet que ens omple d'orgull, atès que des de la seva creació l'InCom-UAB ha tingut com a objectiu ser un punt de trobada entre Amèrica i Europa. També volem destacar la sisena posició de Brasil; a tota la zona lusòfona, el Portal de la Comunicació té 785 seguidors, i la xifra no para de créixer. Una grata notícia, perquè a l'InCom-UAB sempre hem apostat pel diàleg a l'espai llatí, intentant trencar les barreres lingüístiques. I, al costat d'aquesta informació, també ens preguntem sobre la raó dels 27 seguidors a Egipte, els 14 a l'Índia, els 10 a Turquia o els 7 al Japó, per citar alguns exemples. Prova que es tracta d'una comunitat global i diversa.

En relació amb els seguidors per ciutats (Taula 3), es detecta una relació indirecta amb els països.

Taula 3 – Seguidors pàgina Facebook Portal de la Comunicació (InCom-UAB) per ciutats

Font: Dades de Facebook (Elaboració pròpia)

Desitgem destacar que fins a les últimes festes de Nadal, Barcelona era la segona ciutat per nombre de seguidors; ara és Lima. De nou, podem apreciar que formem una important comunitat iberoamericana, a la que els seguidors d'un país no sempre es concentren a la capital. Per exemple, Argentina està representada amb tres ciutats d'entre les 10 amb més seguidors. Evidentment, si es tinguessin en compte els nombres relatius (grandària de les ciutats i accés a internet dels seus ciutadans), l'ordre seria un altre, però es mantindria la diversitat local dels seguidors del Portal.

A la Taula 4 podem observar el nombre de persones que van veure la publicació els últims 28 dies (data: 17 de juliol de 2016) per països (els 10 primers). Aquesta dada va assolir un 55% de dones (61% de seguidores) i un 44% d'homes (37% de seguidors); en definitiva, s'incrementa lleugerament el total d'homes en relació al de les seguidores.

Taula 4 – Nombre de persones que van veure la publicació els últims 28 dies per països

Font: Dades de Facebook del 17 de juliol de 2016 (Elaboració pròpia)

A la Taula 4, s'observa que els països són pràcticament els mateixos, només queda modificat l'ordre. Això sí, no apareix Veneçuela i, per contra, s'incorporen els Estats Units (146 seguidors), fet que ens porta a pensar en el deute que tenim envers la comunitat hispana dels Estats Units, la qual solem oblidar a les nostres anàlisis i reflexions. Que el nombre de seguidors als Estats Units es vagi ampliant ens congratula. És més, intentarem que a poc a poc es vagi incrementant. D'altra banda, ens sentim orgullosos de l'impacte dels nostres posts.

La Taula 5 reflecteix el nombre de persones que van veure la publicació als últims 28 dies (data: 17 de juliol de 2016) per ciutats (les 10 primeres).

Taula 5 – Nombre de persones que van consultar la publicació els últims 28 dies per ciutats

Font: Dades de Facebook del 17 de juliol de 2016 (Elaboració pròpia)

Una dada que no podem descuidar: entre les 10 primeres ciutats no n’apareix cap d’espanyola. També cal destacar que s'incorpora Veracruz (amb 123 seguidors) i Montevideo (amb 133; 151 a tot Uruguai). En definitiva, no hi ha cap relació directa entre el nombre de seguidors i el nombre de persones que veuen la publicació.

La Taula 6 reflecteix, per països, les persones a les qui els van agradar les publicacions, van fer comentaris o van compartir, o bé aquelles que van interactuar amb a pàgina els últims 28 dies (data: 17 de juliol de 2016). En aquest cas, són les dones les que més interactuen (61%); els homes ho fan en un 37% dels casos.

Taula 6 – Nombre de persones actives que van consultar la publicació els últims 28 dies per països

Font: Dades de Facebook del 17 de juliol de 2016 (Elaboració pròpia)

De nou, apreciem que no n'hi ha relació directe amb el nombre de seguidors i que està més relacionat amb el volum de persones assolit. És evident que hi ha països i ciutats més actius que d'altres. I, per descomptat, destacar el nombre d'interaccions. La Taula 7 mostra, per ciutats, la mateixa informació.

Taula 7 – Nombre de persones actives que van veure la publicació els últims 28 dies per ciutats

Font: Dades de Facebook (Elaboració pròpia)

Des d'un principi, vam desitjar que la pàgina fos multilingüe. Si defensem la diversitat, la pluralitat, és una obligació fer nostres les diferents llengües maternes dels nostres seguidors. Evidentment, sense oblidar que l'anglès ha esdevingut una llengua franca a la comunitat científica. La Taula 8 recull les llengües dels nostres seguidors, mostrant una diversitat de la que ens sentim orgullosos, una diversitat que engloba 23 llengües distintes.

Taula 8 – Llengua dels seguidors de pàgina Facebook Portal de la Comunicació (InCom-UAB) (les 10 llengües més destacades, indicada als seus perfils)

Font: Dades de Facebook (Elaboració pròpia)

Tot i que cal recordar que, en una primera etapa, la inclusió d'alguns posts en anglès va provocar reaccions adverses, fet que no ha succeït amb cap altra llengua, i que ara ja no és produeix. El respecte ens fa grans.

Per últim, afegir que el nombre de persones que consulten la pàgina, amb mínimes variacions, es manté estable al llarg de la setmana: no hi ha un dia preferent. Respecte a les hores on s'acumulen més seguidors és al període entre les 18 a les 21 hores (horari Barcelona).

Des de fa 2 anys, publiquem informació les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana i durant tot l'any. No ens vam equivocar. Els nostres seguidors, vosaltres, viviu majoritàriament als dos hemisferis i a continents diferents (i a fusos horaris diferents). Des del Portal de la Comunicació (InCom-UAB), hem intentat ajustar-nos a aquesta pluralitat, és a dir, hem intentat ajustar-nos al ritme de les vostres vides.

Hem arribat als 14.000 seguidors. Serem més.

Salutacions fraternals des de Barcelona.

 

La página de Facebook del Portal de la Comunicación supera los 14.000 seguidores. Conócelos

Durante estos días, la página de Facebook del Portal de la Comunicación ha superado los 14.000 seguidores. Quizás te preguntes quiénes conformamos esta comunidad. A continuación te ofrecemos algunos datos y, así, nos vamos conociendo. Datos que nos proporciona la analítica que ofrece Facebook.

Bellaterra, 18‒07‒2016. El 49% de nuestros seguidores acceden a la página a través de dispositivos móviles, y no son tanto seguidores como seguidoras: 61% mujeres y 37% hombres. Hemos podido observar que desde la creación de la página el número de seguidoras ha ido creciendo en detrimento del número de seguidores, cuestión esta que, entre otras cosas, no hace sino reflejar la feminización del sector de la comunicación, y también en el ámbito académico.

En cuanto a sus edades, veamos la siguiente tabla (Tabla 1):

Tabla 1 – Seguidores página Facebook Portal de la Comunicación (InCom-UAB) por franjes de edad

Fuente: Datos de Facebook (Elaboración propia)

Como se puede apreciar, la franja de edad más numerosa es la comprendida entre los 25 y 34 años, lo cual no es ninguna sorpresa. Pero cabe destacar que la franja 35-44 tiene más seguidores (24%) que la 18-24 (17%). Estos números han ido evolucionando con los años y con el paso del tiempo va aumentado la edad media de los seguidores. Quisiéramos subrayar ese nada despreciable 7% de personas de más 55 años, proporción que hace tan solo un par de años era prácticamente residual.

Por otro lado, vemos como en todas las franjas de edad tenemos más seguidoras que seguidores, a excepción de la franja 55-64, en la que las proporciones son idénticas. Cuanto mayor es la edad la diferencia entre seguidoras y seguidores es menor. Lo cual es lógico, a tenor de esa progresiva femenización de la que hablábamos antes.

La Tabla 2 nos muestra el número de seguidores por país. Hemos destacado los 10 primeros del listado, de 45 países con 5 o más seguidores.

Tabla 2 – Seguidores página Facebook Portal de la Comunicación (InCom-UAB) por países

Fuente: Datos de Facebook (Elaboración propia)

Como ya anunciamos hace meses, México se ha convertido en el país con más seguidores. El listado nos muestra una página de ‘fans’ iberoamericanos, lo cual nos orgullece dado que, de siempre, el InCom-UAB ha pretendido ser un punto de encuentro entre las Américas y Europa. Querríamos destacar esa ‘sexta’ posición de Brasil; en toda la zona lusófona el Portal de la Comunicación cuenta con 785 seguidores, y creciendo…Una grata noticia, porque desde hace años en el InCom-UAB hemos apostado por el diálogo en el espacio latino, intentando romper las barreras lingüísticas. Y siendo importante este dato, no nos dejamos de preguntar por los 27 seguidores que tenemos en Egipto, los 14 de India, los 10 de Turquía o los 7 de Japón, pongamos por caso. Ejemplos de una comunidad global y diversa.

En cuanto a los seguidores por ciudades (Tabla 3), vemos una relación, no directa, entre estos y los seguidores por países.

Tabla 3 – Seguidores página Facebook Portal de la Comunicación (InCom-UAB) por ciudades

Fuente: Datos de Facebook (Elaboración propia)

Deseamos destacar que hasta estas navidades Barcelona era la segunda ciudad en cuanto a seguidores; ahora lo es Lima. De nuevo podemos apreciar que conformamos una importante comunidad iberoamericana, en los que los seguidores de un país no siempre se concentran en una capital (por ejemplo, Lima), caso de Argentina, con tres ciudades entre las 10 con más seguidores. Evidentemente, si tuviéramos en cuenta números relativos (tamaños de las ciudades y acceso a internet de sus ciudadanos) el orden sería otro, pero no dejaría de reflejar la diversidad local de los seguidores del Portal.

En la Tabla 4 podemos ver el número de personas que vieron la publicación en los últimos 28 días (a fecha 17 de julio de 2016) por países (los diez primeros). Deciros que llegó a un 55% de mujeres (61% de seguidoras) y un 44% de hombres (37% de seguidores); en definitiva, se incrementa ligeramente el total de hombres al que llega la página en relación a los seguidores.

Tabla 4 – Número de personas que vieron la publicación en los últimos 28 días por países

Fuente: Datos de Facebook del 17 de julio de 2016 (Elaboración propia)

En esta tabla apreciamos que prácticamente los países son los mismos, sólo que cambia el orden. Eso sí, no se incluye a Venezuela y aparece EE.UU. (146 seguidores); consideramos que los estudiosos de la comunicación tenemos una deuda pendiente con la comunidad hispana de EE.UU., a la que solemos olvidar en nuestros análisis y reflexiones. De ahí que nos congratule que cada vez se nos siga más en EE.UU.; intentaremos que poco a poco se vaya incrementando. Por otro lado, nos sentimos orgullosos del impacto de nuestros posts.

La Tabla 5 refleja el número de personas que vieron la publicación en los últimos 28 días (a fecha 17 de julio de 2016) por ciudades (las diez primeras).

Tabla 5 – Número de personas que vieron la publicación en los últimos 28 días por ciudades

Fuente: Datos de Facebook del 17 de julio de 2016 (Elaboración propia)

Dato que no debemos olvidar: entre las diez primeras ciudades no aparece ninguna española. Deseamos subrayar que se incluye Veracruz (con 123 seguidores) y Montevideo (con 133; 151 en todo Uruguay). En definitiva, no hay una relación directa entre número de seguidores y números de personas a las que se llega.

La Tabla 6 refleja, por países, las personas a las que les gustaron las publicaciones, las comentaron o las compartieron, o bien interactuaron con la página en los últimos 28 días (a fecha 17 de julio de 2016). En este caso, son las mujeres las que más interactúan (61%); los hombres lo hacen en un 37% de los casos.

Tabla 6 – Número de personas activas que vieron la publicación en los últimos 28 días por países

Fuente: Datos de Facebook del 17 de julio de 2016 (Elaboración propia)

De nuevo apreciamos que no hay una relación directa con el número de seguidores y que tiene más a ver con el número de persona a las que se llega. Es evidente que hay países y ciudades más activos que otros. Y, por supuesto, destacar el número de interacciones. La Tabla 7 refleja, por ciudades, la misma información.

Tabla 7 – Número de personas activas que vieron la publicación en los últimos 28 días por ciudades

Fuente: Datos de Facebook del 17 de julio de 2016 (Elaboración propia)

Desde un principio, deseamos que la página fuese multilingüe. Si defendemos la diversidad, la pluralidad debemos hacer nuestras las distintas lenguas maternas de nuestros seguidores. Evidentemente, sin olvidar que el inglés se ha convertido en una lengua franca en la comunidad científica. La Tabla 8 recoge las lenguas de nuestros seguidores, mostrando una diversidad de la que nos sentimos orgullosos, una diversidad que llega a 23 lenguas distintas

Tabla 8 – Lengua de los seguidores de la página Facebook Portal de la Comunicación (InCom-UAB) (les 10 lenguas más destacadas, indicada en su perfil)

Fuente: Datos de Facebook (Elaboración propia)

Bien es cierto, que en los primeros tiempos de la página, al incluir posts en inglés tuvimos algunas reacciones adversas, cosa que jamás nos ha pasado con otra lengua, y que ahora ya no se produce. El respeto nos hace grandes.

Por último, deciros que el número de personas que ven la página, con ligeras variaciones, se mantiene estable a lo largo de la semana: no hay un día preferente. Respecto a las horas en que se acumulan el mayor número de seguidores, son entre las 18 y las 21 hora de Barcelona. Desde hace dos años nos propusimos lanzar posts las 24 horas del día, siete días a la semana, todos los días del año. No nos equivocábamos. Nuestros seguidores, vosotros, vivís mayoritariamente en dos hemisferios y dos continentes distintos (y en algunos países con husos horarios diferentes). Desde el Portal de la Comunicación (InCom-UAB) hemos intentado ajustarnos a esta pluralidad, que no es otra cosa, que desear ajustarnos al ritmo vuestras vidas.

Hemos llegado a 14.000. Seremos más.

Saludos fraternales desde Barcelona.