L’InCom-UAB col·labora en l’organització del Fòrum Internacional de la Cultura Lliure 2015

El Fòrum Internacional de la Cultura Lliure (FCForum) 2015 es desenvoluparà a Barcelona del 30 d’octubre al 2 de novembre. Com en anteriors ocasions, l’organització corre a càrrec d’Xnet i per primera vegada compta amb la col·laboració de l’InCom-UAB

Bellaterra/Barcelona, 13–10–2015. L’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) col·labora, per primera vegada, en l’organització del Fòrum Internacional de la Cultura Lliure (FCForum) 2015.

Des de la primera edició, l’any 2009, el FCForum s’ha anticipat i ha posat a sobre la taula els temes han resultat ser crucials a l’agenda política dels anys següents: dret ciutadà a la informació, accés al coneixement, transparència, economia col·laborativa, desenvolupaments polítics de la cultura lliure, accés al domini públic, govern obert, models sostenibles per a la cultura compartida, eines d’autoorganització a la global revolution, experiències pioneres de crowdfunding, democràcia de xarxa, noves formes de partits, big data per a la transformació social, monedes socials i criptomonedes, maquinària oberta i disseny, etc.

El FCFòrum d’aquest any es titula “Fighters & Makers” i està dividit en dues parts:

1.- “Fighters”
A Xnet creuen que aquest any toca treballar sobre la que sens dubte és l’última frontera dels drets civils: la necessitat de protegir els canals que existeixen a dia d’avui per garantir el secret de les comunicacions de tots els ciutadans entesa com un dret humà per la seva vida privada i per les lluites polítiques que s’estan portant a terme, contra la corrupció i per una nova governança. Durant segles, els ciutadans hem lluitat per l’aprovació de lleis perquè els governs garantissin la nostra privacitat o almenys perquè no la poguessin utilitzar legalment contra nosaltres. La gran filtració d’Snowden obre un escenari nou: no només revela que els governs vigilen més massivament i sistemàticament que mai a la ciutadania a internet, també revela que moltes altres eines a l’abast de tots resisteixen aquests plans de vigilància. Ara som nosaltres, per nosaltres mateixos, els que podem garantir la nostra privacitat i són els governs els que lluiten per aprovar lleis que criminalitzin el xifrat de les comunicacions.

2.- “Makers”
El paradigma de la fabricació digital està canviant. De ser un conjunt de pràctiques que creuaven espais de recerca, medialabs i hackerspaces afins a l’ideari de la llibertat i l’autonomia, s’està tornant una realitat travessada per interessos comercials i productes de consum massiu. En aquesta transformació, dinàmiques d’investigació i de producció de sabers col·lectius es veuen amenaçades per la comercialització d’aquests patrimonis i l’experimentació es va perdent en detriment de la producció d’objectes de consum. Al seu torn, ajuntaments i organismes públics promouen l’aparició de programes de promoció de maker spaces, fablabs i similars, integrant retòriques de producció comunitària amb lògiques de l’emprenedoria i creació d’ocupació. És en aquest context on proposem analitzar i debatre sobre aquests canvis, posant en valor les comunitats que han afavorit l’aparició del fenomen maker i les idees de cultura lliure que sempre hi han estat implícites.

Punts de trobada
Els tallers, conferències i grups de treball del Fòrum Internacional de la Cultura Lliure 2015 s’imparteixen a tres locals de la ciutat de Barcelona, segons el dia del programa: el divendres 30 d’octubre els actes de celebren a la Sala Conserves, el dissabte 31 d’octubre a La Farinera i el dilluns 2 de novembre al Bau (Centre Universitari de Disseny).

Els organitzadors
Xnet (exEXGAE) és un grup d’activistes que treballen des de 2008 en diferents camps relacionats amb la democràcia en xarxa (mecanismes de participació i control ciutadà del poder i les institucions), la defensa d’un internet lliure i neutral, la lliure circulació de la cultura, el coneixement i la informació i la defensa del periodisme ciutadà pel dret a saber, informar i estar informats, la lluita legal, tècnica i comunicativa contra la corrupció; i la tecnopolítica entesa com a la pràctica i l’acció en xarxa per l’empoderament, la justícia i la transformació social.

Originalment aquest projecte va néixer l’any 2008 a Barcelona amb el nom d’EXGAE, especialitzat en cultura lliure i en la defensa de la ciutadania davant d’abusos dels monopolis del copyright, treball que ha continuat fins a l’actualitat, implicant-se en l’anàlisi i la lluita contra les negociacions secretes de diversos tractats de Lliure Comerç, la defensa de l’ús d’inernet com a eina per a la millora de la qualitat democràtica i contra les retallades dels drets civils per part dels poders i governs enemics a la xarxa en l’actual escenari mundial postSnowden.

Per a més informació:

Web FCForum 2015

Web Xnet

 

El InCom-UAB colabora en la organización del Foro Internacional de la Cultura Libre 2015

El Foro Internacional de la Cultura Libre (FCForum) 2015 se desarrollará en Barcelona del 30 de octubre al 2 de noviembre. Como en anteriores ocasiones, la organización corre a cargo de Xnet y por primera vez cuenta con la colaboración del InCom-UAB

Bellaterra/Barcelona, 13–10–2015. El Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) colabora por primera vez en la organización del Foro Internacional de la Cultura Libre (FCForum) 2015.

Desde la primera edición, en el año 2009, el FCForum se ha anticipado y ha puesto sobre la mesa los temas que han revelado ser cruciales en la agenda política en los años siguientes: derecho ciudadano a la información, acceso al conocimiento, transparencia, economía colaborativa, desarrollos políticos de la cultura libre, acceso al dominio público, gobierno abierto, modelos sostenibles para la cultura compartida, herramientas de auto-organización en la global revolution, experiencias pioneras de crowdfunding, democracia de red, nuevas formas de partidos, big data para la transformación social, monedas sociales y criptomonedas, hardware abierto y diseño, etc.

El FCForum de este año se titula “Fighters & Makers” y está dividido en dos partes:

1.- “Fighters”
En Xnet creen que este año toca trabajar sobre la que sin duda es la última frontera de los derechos civiles: la necesidad de proteger los cauces que existen a día de hoy para garantizar el secreto de las comunicaciones de todos los ciudadanos entendida como un derecho humano para su vida privada y para las luchas políticas que se están llevando a cabo, contra la corrupción y por una nueva gobernanza. Durante siglos, los ciudadanos han luchado por la aprobación de leyes para que los gobiernos garantizasen nuestra privacidad o al menos para que no la pudiesen usar legalmente en nuestra contra. La gran filtración de Snowden abre un escenario nuevo: no solo revela que los gobiernos vigilan más masivamente y sistemáticamente que nunca a la ciudadanía en internet, también revela que otras muchas herramientas al alcance de todos resisten a esos planes de vigilancia. Ahora somos nosotros, por nosotros mismos, los que podemos garantizar nuestra privacidad y los gobiernos los que luchan por aprobar leyes que criminalicen el cifrado de las comunicaciones.

2.- “Makers”
El paradigma de la fabricación digital está cambiando. De ser un conjunto de prácticas que cruzaban espacios de investigación, medialabs y hackerspaces afines al ideario de la libertad y la autonomía, se está volviendo una realidad atravesada por intereses comerciales y productos de consumo masivo. En esta transformación, dinámicas de investigación y de producción de saberes colectivos se ven amenazadas por la comercialización de estos acervos y la experimentación se va perdiendo en detrimento de la producción de objetos de consumo. A su vez, ayuntamientos y organismos públicos promueven la aparición de programas de promoción de maker spaces, fablabs y similares, integrando retóricas de producción comunitaria con lógicas del “emprendizaje” y creación de empleo. Es en este contexto donde proponen analizar y debatir acerca de estos cambios, poniendo en valor las comunidades que han favorecido la aparición del fenómeno maker y las ideas de cultura libre que siempre han estado implícitas.

Puntos de encuentro
Los talleres, conferencias y grupos de trabajo del Fórum Internacional de la Cultura Libre 2015 se imparten en tres locales de la ciudad de Barcelona, según el día del programa: el viernes 30 de octubre los actos se celebran en la Sala Conservas, el sábado 31 de octubre en La Farinera y el lunes 2 de noviembre en el Bau (Centro Universitario de Diseño).

Los organizadores
Xnet (exEXGAE) es un grupo de activistas que trabajan desde 2008 en diferentes campos relacionados con la democracia en red (mecanismos de participación y control ciudadano del poder y las instituciones); la defensa de un internet libre y neutral; la libre circulación de la cultura, el conocimiento y la información y la defensa del periodismo ciudadano por el derecho a saber, informar y estar informados; la lucha legal, técnica y comunicativa contra la corrupción; y la tecno-política entendida como la práctica y la acción en red para el empoderamiento, la justicia y la transformación social.

Originalmente este proyecto nació en 2008 en Barcelona con el nombre de EXGAE, especializado en cultura libre y en la defensa de la ciudadanía frente a abusos de los monopolios del copyright; trabajo que ha continuado hasta la actualidad, implicándose en el análisis y lucha contra las negociaciones secretas de varios tratados de Libre Comercio, la defensa del uso de internet como herramienta para la mejora de la calidad democrática y contra los recortes de los derechos civiles por parte de los poderes y gobiernos enemigos de la Red en el actual escenario mundial Post-Snowden.

Para más información:

Web FCForum 2015

Web Xnet