L’InCom-UAB participa en el III Congreso Internacional de Comunicación Sanitaria

Investigadors de l’InCom-UAB participen en el III Congreso Internacional de Comunicación Sanitaria, que se celebrarà a la Universidad Carlos III de Madrid el 19 i el 20 d’octubre. D’una banda, José Luis Terrón impartirà la ponència “Una reflexión entorno a las finalidades del periodismo sobre salud” i, de l’altra, es presentarà la comunicació “La comunicación en las revistas de salud pública. El caso SCIELO”, els autors de la qual son José Luis Terrón i Simón Vialas de l’InCom-UAB, Flor Ramírez (de la Universidad de Guadalajara, Mèxic) i Pedro Jacobetty de la UOC

Barcelona / Madrid, 11-10-2017. El III Congreso Internacional de Comunicación Sanitaria (3ICHC) inclourà diverses taules de debat, ponències i comunicacions entorn a la comunicació i la salut. Aspectes com la comunicació en l’atenció primària de salut i atenció especialitzada, salut pública, la comunicació durant emergències de salut, periodisme en salut, ehealth, mhealth, publicitat en salut i campanyes de promoció de la salut seran presentades per experts en aquestes matèries. Aquesta varietat de temes pretén tractar en un únic Congrés tota l’actualitat de la salut i la comunicació, aprofitar sinergies i presentar investigacions que s’estan desenvolupant en l’àmbit internacional.

En la ponència “Una reflexión entorno a las finalidades del periodismo sobre salud”, que presentarà José Luis Terrón, es proposa reflexionar sobre quines són les finalitats del periodisme sobre salut, partint de la premissa que es donen per suposades i que existeix un consens sobre les mateixes per part d’institucions de salut, pacients, ONG, periodistes i mitjans de comunicació. En la intervenció es pretén problematitzar aquestes presuncions i aquests consensos.

“La comunicación en las revistas de salud pública. El caso SCIELO” pretén esbrinar fins a quin punt les publicacions de salut pública insereixen articles en els quals la comunicació és l’argument central dels mateixos i, de fer-ho, quina tipologia d’articles trobem i amb quins enfocaments metodològics. Es tracta d’una investigació exploratòria en la qual la metodologia utilitzada és l’anàlisi de contingut. Per dur-la a terme es va realitzar una revisió automàtica i manual de textos que s’han sotmès a l’estudi, per la qual cosa la descàrrega automatitzada de cada article es va realitzar a través d’scraping, amb un llenguatge de programació python.

La mostra la composen totes les revistes sobre salut pública que formen part de la plataforma SCIELO (en total 18), publicades entre els anys 2005 i 2015 (inclosos). Del total d’articles (19.886) s’escolliren aquells que la pròpia plataforma caracteritza com de 'comunicació', (n=124). Entre els resultats hem de destacar que només el 0,62% dels articles se centren en l’àmbit de la comunicació. D’aquests, només el 18,54% estan escrits per equips interdisciplinaris, la majoria dels autors principals són de l’àmbit de la salut (93 articles), mentre que només 15 articles tenen com a autor principal un investigador de l’àmbit de la comunicació. En quant a la tipologia, cal subratllar que la gran majoria (n=114) són articles originals. Pel que fa referència als enfocaments metodològics, hem de destacar que bàsicament es tracta d’estudis empírics i que predominen les investigacions quantitatives; sorprèn que hi hagi articles en els quals no s’especifica la metodologia que s’ha utilitzat per arribar a les conclusions a les quals es diu que arriben.

Web del Congrés 3ICHC

 

El InCom-UAB participa en el III Congreso Internacional de Comunicación Sanitaria

Investigadores del InCom-UAB participan en el III Congreso Internacional de Comunicación Sanitaria, que se celebrará en la Universidad Carlos III de Madrid el 19 y el 20 de octubre. Por un lado, José Luis Terrón impartirá la ponencia “Una reflexión entorno a las finalidades del periodismo sobre salud” y, por otro, se presentará la comunicación “La comunicación en las revistas de salud pública. El caso SCIELO”, cuyos autores son José Luis Terrón y Simón Vialás del InCom-UAB, Flor Ramírez (de la Universidad de Guadalajara, México) y Pedro Jacobetty de la UOC

Barcelona / Madrid, 11-10-2017. El III Congreso Internacional de Comunicación Sanitaria (3ICHC) incluirá diversas mesas de debate, ponencias y comunicaciones en torno a la comunicación y la salud. Aspectos como la comunicación en la atención primaria de salud y atención especializada, salud pública, la comunicación durante emergencias de salud, periodismo en salud, ehealth, mhealth, publicidad en salud y campañas de promoción de la salud serán presentadas por expertos en estas materias. Esta variedad de temas pretende tratar en un único congreso toda la actualidad de la salud y la comunicación, aprovechar sinergias y presentar investigaciones que se están desarrollando en el ámbito internacional.

En la ponencia “Una reflexión en torno a las finalidades del periodismo sobre salud”, que presentará José Luis Terrón, se propone reflexionar sobre cuáles son las finalidades del periodismo sobre salud, partiendo de la premisa de que se dan por presupuestas y de que existe un consenso sobre las mismas por parte de instituciones de salud, pacientes, ONG, periodistas y medios de comunicación. En la intervención se pretende problematizar esas presunciones y esos consensos.

“La comunicación en las revistas de salud pública. El caso SCIELO” pretende averiguar hasta qué punto las publicaciones de salud pública insertan artículos en los que la comunicación es el argumento central de los mismos y, de hacerlo, qué tipología de artículos encontramos y con qué enfoques metodológicos. Se trata de una investigación exploratoria en la que la metodología empleada es el análisis de contenido. Para llevarla a cabo se realizó una revisión automática y manual de los textos que se han sometido al estudio, para lo cual, la descarga automatizada de cada artículo se hizo a través de scraping, con un lenguaje de programación python.

La muestra la componen todas las revistas sobre salud pública que forman parte de la plataforma SCIELO (en total 18), publicadas entre los años 2005 y 2015 (incluidos). Del total de artículos (19.886) se escogieron aquellos que la propia plataforma caracteriza como de 'comunicación' (n=124). Entre los resultados debemos destacar que sólo el 0,62% de los artículos se centran en el ámbito de la comunicación. De ellos, sólo el 18,54% están escritos por equipos interdisciplinares, la mayoría de los autores principales son del ámbito de la salud (93 artículos), mientras que sólo 15 artículos tienen como autor principal a un investigador del ámbito de la comunicación. En cuanto a la tipología, subrayar que la gran mayoría (n=114) son artículos originales. Por lo que hace referencia a los enfoques metodológicos, debemos destacar que básicamente se tratan de estudios empíricos y que predominan las investigaciones cuantitativas; sorprende que haya artículos en los que no se especifica la metodología que se ha empleado para llegar a las conclusiones a las que se dice llegar.

Web del Congreso 3ICHC