L’InCom-UAB participa en el VI Congreso de la Asociación Chilena de Investigadores en Comunicación – Incom 2019

Leonardo Moggia, investigador de l’InCom-UAB, i José Luis Terrón, director del SCOMlab InCom-UAB, presenten la comunicació “Comunicación y VIH/sida: una revisión sistemática de la base de datos de Scopus” en el VI Congreso de la Asociación Chilena de Investigadores en Comunicación – Incom 2019, que es desenvoluparà a Valparaíso (Xile) el 7 i 8 de novembre de 2019

Bellaterra/Valparaíso (Xile), 25-06-2019. La comunicació és fruit d’una investigació el propòsit de la qual ha estat realitzar una revisió sistemàtica de la base de dades Scopus per saber de què es parla en comunicacions quan es parla de VIH/sida, com es fa, qui ho fa i a quines àrees científiques pertanyen els que ho fan.

A data d’avui, i després de repassar Scopus i Google Academic, les revisions des de la perspectiva de comunicació s’han centrat principalment en l’anàlisi de l’efectivitat de les iniciatives de prevenció de la transmissió de la pandèmia (Paul-Ebhohimhen, Poobalan, Van Teijlingen, 2008; Medley et al., 2009; Harrison et al., 2010; Van Velthoven et al., 2012; Gause et al., 2015; Taggart et al., 2015) i en menor mesura a altres estudis com la sistematització d’iniciatives per reduir l’estigma (Stangl et al., 2013), el tractament de la premsa en països en concret, com poden ser Mèxic i Espanya (J.L Terrón, 2016, 2013), o en casos molt concrets, per exemple, les comunicacions sobre VIH presentades en els congressos de l’IAMCR (Martínez, Navarro, 2018). Tanmateix, no existeixen estudis de característiques similars a aquest.

Per dur a terme els objectius de la recerca es va utilitzar com a metodologia l’anàlisi de contingut; l’objecte d’estudi el conformen tots els documents que tracten el VIH/sida a Scopus entre els anys 2008 i 2018 des de la perspectiva de la comunicació, utilitzant les paraules de cerca següents: comunicació, campanyes, xarxa social, televisió, ràdio, comunicació interpersonal, comunicació mèdic-pacient. En una primera revisió la cerca va permetre obtenir 1.831 publicacions que, a l’eliminar duplicats es va reduir a 1.201 i que ens una revisió de pertinença es va concretar en 518 publicacions.

Els documents seleccionats es van incloure en 4 categories: Comunicació mediatitzada (55%, de la qual sobresurten les subcategories Campanyes, estratègies i efectivitat -40%-, Mitjans, premsa i periodisme -30%- i Xarxes socials -14%-); Comunicació interpersonal (40%, essent les subcategories que prevalen Comunicació professionals de la salut–pacients -39%- i Comunicació amb joves i adolescents -24%-); Investigació de percepció actituds i comportaments (3%) i estudis liminals (2%). Cal assenyalar que el 61% de les publicacions localitzades són originàries dels Estats Units i en un 11% de Sudàfrica, 6% Regne Unit, 5% Canadà (sobre 60 països) i que la llengua que acostuma a usar-se és l’anglès (97%). D’altra banda, la majoria dels documents són articles (82,6%), seguits de les revisions (5,8%); només un 8% (12 revistes -6 dels EUA- sobre 159) s’insereixen en revistes de comunicació (la resta són de salut), aportant un 8,6% dels continguts, al mateix temps que la majoria dels autors (66,3%) són dels camps de les salut i la computació, i el 33,7% de les ciències socials, arts i humanitats.

Els resultats mencionats, que vénen determinats per les pròpies característiques d’Scopus, mostren una certa acumulació de documents en uns països, llengües, publicacions i camps científics. Hem de ressaltar, per tant, que la majoria de les publicacions provenen dels Estats Units i responen a estudis realitzats per professionals de l’àrea de la salut i la computació, així com la baixa participació de professionals del nostre camp d’investigació (la comunicació).

Per a més informació:

VI Congreso de la Asociación Chilena de Investigadores en Comunicación – Incom 2019

 

El InCom-UAB participa en el VI Congreso de la Asociación Chilena de Investigadores en Comunicación – Incom 2019

Leonardo Moggia, investigador del InCom-UAB, y José Luis Terrón, director del SCOMlab InCom-UAB, presentan la comunicación “Comunicación y VIH/sida: una revisión sistemática de la base de datos de Scopus” en el VI Congreso de la Asociación Chilena de Investigadores en Comunicación – Incom 2019, que se desarrollará en Valparaíso (Chile) el 7 y 8 de noviembre de 2019

Bellaterra/Valparaíso (Chile), 25-06-2019. La comunicación es fruto de una investigación cuyo propósito ha sido realizar una revisión sistemática de la base de datos Scopus para saber de qué se habla en comunicaciones cuando se habla del VIH/sida, cómo se hace, quiénes lo hacen y a qué áreas científicas pertenecen quienes lo hacen.

Hasta la fecha, y tras repasar Scopus y Google Academic, las revisiones desde la perspectiva de la comunicación se han centrado principalmente en el análisis de la efectividad de las iniciativas de prevención de la transmisión de la pandemia (Paul-Ebhohimhen, Poobalan & Van Teijlingen, 2008; Medley et al., 2009; Harrison et al., 2010; Van Velthoven et al., 2012; Gause et al., 2015; Taggart et al., 2015) y en menor medida a otros estudios como la sistematización de iniciativas para reducir el estigma (Stangl et al, 2013), el tratamiento de la prensa en países en concreto, como pueden ser México y España (J.L Terrón, 2016, 2013), o en casos muy concretos, por ejemplo, las comunicaciones sobre VIH presentadas en los congresos del IAMCR (Martínez, Navarro, 2018). Sin embargo, no existen estudios de características similares al presente.

Para llevar a cabo los objetivos de la investigación se usó como metodología el análisis de contenido; el objeto de estudio lo conforman todos los documentos que traten del VIH/sida en Scopus entre los años 2008 y 2018 desde la perspectiva de la comunicación, usando las siguientes palabras de búsqueda: comunicación, campañas, red social, televisión, radio, comunicación interpersonal, comunicación médico-paciente. En una primera revisión la búsqueda arrojó 1.831 publicaciones que al eliminar duplicados se redujo a 1.201 y que una revisión de pertinencia concretó en 518 publicaciones.

Los documentos seleccionados se incluyeron en 4 categorías: Comunicación mediatizada (55%, de la que sobresalen las subcategorías Campañas, estrategias y efectividad -40%-, Medios, prensa y periodismo -30%- y Redes sociales -14%-); Comunicación interpersonal (40%, siendo las subcategorías que prevalecen Comunicación profesionales de la salud–pacientes -39%- y Comunicación con jóvenes y adolescentes -24%-); Investigación de percepción actitudes y comportamientos (3%) y estudios liminales (2%). Cabe señalar que el 61% de las publicaciones encontradas son originarias de Estados Unidos y en un 11% de Sudáfrica, 6% Reino Unido, 5% Canadá (sobre 60 países) y que la lengua que suele usarse es el inglés (97%). Por otro lado, la mayoría de los documentos son artículos (82,6%), seguidos de las revisiones (5,8%); sólo un 8% (12 revistas -6 de EE.UU.- sobre 159) se insertan en revistas de comunicación (el resto son de salud) aportando un 8,6% de los contenidos, a la vez que la mayoría de los autores (66,3%) son de los campos de la salud y de la computación y el 33,7% de las ciencias sociales, artes y humanidades.

Los resultados mencionados, que vienen determinados por las propias características de Scopus, muestran una cierta acumulación de documentos en unos países, lenguas, publicaciones y campos científicos. Debemos resaltar, por tanto, que la mayoría de las publicaciones provienen de Estados Unidos y responden a estudios realizados por profesionales del área de la salud y la computación, así como la baja participación de profesionales de nuestro campo de investigación (la comunicación).

Para más información:

VI Congreso de la Asociación Chilena de Investigadores en Comunicación – Incom 2019