Laura Santamaria, coautora d’un article sobre la identitat catalana a les notícies multilingües (ZER: Revista de Estudios de Comunicación)

Lesia Ponomarenko (Université de Genève) i Laura Santamaría (adscrita a l’InCom-UAB i membre del nostre SGR: Grup Internacional d’Estudis sobre Comunicació i Cultura, referència 2017/SGR760), firmen l’article “Transediting Identity across Languages: Euronews coverage of Catalan Independence Aspirations” a l’últim número de ZER: Revista de Estudios de Comunicación = Komunikazio Ikasketen Aldizkaria27(52). El text està publicat en anglès.

Abstract: Our objective in this paper is to compare how lexical units created in Catalan discourse, and related to the aspirations of independence, are reproduced by Euronews in Spanish, English, German and French and how their function as linguistic tools of discursive identity construction changes after translation (transediting). Based on the discourse-historical approach (Wodak et al., 2005), we could detect three main strategies of discursive identity construction (autonomisation, legitimation, and unification) in the 37 selected articles between 2015-2021. Certain adaptations are often inevitable to comply with the media format and journalistic register of a particular target culture.

Resum: El nostre objectiu a aquest article és comparar com les unitats lèxiques creades al discurs català, i relacionades amb les aspiracions independentistes, són reproduïdes per Euronews en espanyol, anglès, alemany i francès i com canvia la seva funció com a eines lingüístiques de construcció identitària discursiva després de la traducció (transediting). Seguint la mirada històrica-discursiva (Wodak et al., 2005), vam poder detectar tres estratègies principals de construcció identitària discursiva (autonomia, legitimació i unificació) als 37 articles seleccionats entre 2015-2021. Certes adaptacions són sovint inevitables per respectar el format dels mitjans i el registre periodístic de cada cultura d’arribada.

Ponomarenko, L., & Santamaria Guinot, L. (2022). La identidad catalana a través del enfoque de las noticias multilingües. ZER: Revista De Estudios De Comunicación = Komunikazio Ikasketen Aldizkaria27(52). Recuperado a partir de https://ojs.ehu.eus/index.php/Zer/article/view/23402